text size

Certifikácia ekologických produktov a spotrebné chovanie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Certifikácia ekologických produktov a spotrebné chovanie
Title (in czech):
Certifikace ekologických produktů a spotřební chování
Titile (in english):
Eco-labelling and consumer behaviour
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Silvia Petty
Supervisor:
Mgr. Eva Kyselá
Opponent:
Mgr. Jaromír Mazák
Thesis Id:
209641
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Sociology (B6703)
Study branch:
Sociology (SG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Slovak
Keywords (in czech):
certifikace ekologických produktů|eco-labels|spotřební chování
Keywords:
eco-labelling|consumer behaviour|eco-labels
Abstract (in czech):
Abstrakt: Ľudské pôsobenie na životné prostredie má výrazné sociálne príčiny a dopady. Zmena spotrebného chovania vo všetkých ohľadoch je preto k záchrane životného prostredia nutná. Otázka obmedzenia spotreby sa preto dostáva do popredia a v súvislosti s klimatickými zmenami posledných rokov naberá na dôležitosti Súčasťou konzumného životného spôsobu je i produkcia a spotrebovávanie textilných výrobkov – oblečenia konvenčným spôsobom, takzvaná rýchla móda, ktoré taktiež prispievajú k zvyšovaniu environmentálnej záťaže a negatívnym dopadom na zdravie ľudí. Takzvaná pomalá, eticky a udržateľne vyrobená móda umožňuje túto záťaž znížiť. Ochota spotrebiteľov ekologicky vyrobené a certifikované produkty kupovať je dôležitá pre zníženie environmentálnej záťaže a preto je porozumenie spotrebnému chovaniu, ktoré k ich nákupu vedie dôležité. Táto práca pomocou kvalitatívnych hĺbkových rozhovorov identifikuje motivátory a bariéry spotrebiteľa pri nákupe ekologicky certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a prináša hlbšie pochopenie týchto motivátorov a bariér. Ako motivátory identifikuje samotný certifikát, dobrý pocit, snahu o environmentálne šetrné chovanie, zdravotné hľadisko, trend. Ako bariéry ďalej rozpoznáva nedostatočné znalosti o ekologicky certifikovanej móde, negatívne postoje k ekologicky certifikovanej móde, nedôvera v ekologické certifikáty, zlá dostupnosť, vysoká cena a neochota nakupovať nové veci.
Abstract:
Abstract: Human impact on the environment has significant social causes as well as effects. A change in consumer behavior in all respects is therefore necessary to protect the environment. The issue of consumption reduction is therefore becoming increasingly important in the context of climate change in recent years. Consumer lifestyle also involves the consumption of textile products - clothing in a conventional manner, the so-called fast fashion, which also contributes to increasing the environment related burden and negative impacts on human health. The so-called slow, ethically and sustainably produced fashion allows to reduce this burden. Consumers' willingness to buy organically produced and eco-certified products is important to reduce environmental burdens and therefore the understanding of consumer behavior that leads to their purchase is important. Through qualitative in-depth interviews this thesis identifies the motivators and barriers to purchasing eco-certified fashion and other textile products and brings a deeper understanding of these motivators and barriers. These motivators include the certificate itself, good feeling, pursuit of environmentally friendly behavior, health aspects, trend. As barriers, this thesis further recognizes the lack of knowledge about eco-certified fashion, negative attitudes to eco-certified fashion, distrust of eco-certificates, poor availability, high price and unwillingness to buy new things in general.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Silvia Petty 1.44 MB
Download Abstract in czech Silvia Petty 54 kB
Download Abstract in english Silvia Petty 40 kB
Download Supervisor's review Mgr. Eva Kyselá 673 kB
Download Opponent's review Mgr. Jaromír Mazák 509 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB