velikost textu

Certifikácia ekologických produktov a spotrebné chovanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Certifikácia ekologických produktov a spotrebné chovanie
Název v češtině:
Certifikace ekologických produktů a spotřební chování
Název v angličtině:
Eco-labelling and consumer behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Silvia Petty
Vedoucí:
Mgr. Eva Kyselá
Oponent:
Mgr. Jaromír Mazák
Id práce:
209641
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
certifikace ekologických produktů|eco-labels|spotřební chování
Klíčová slova v angličtině:
eco-labelling|consumer behaviour|eco-labels
Abstrakt:
Abstrakt: Ľudské pôsobenie na životné prostredie má výrazné sociálne príčiny a dopady. Zmena spotrebného chovania vo všetkých ohľadoch je preto k záchrane životného prostredia nutná. Otázka obmedzenia spotreby sa preto dostáva do popredia a v súvislosti s klimatickými zmenami posledných rokov naberá na dôležitosti Súčasťou konzumného životného spôsobu je i produkcia a spotrebovávanie textilných výrobkov – oblečenia konvenčným spôsobom, takzvaná rýchla móda, ktoré taktiež prispievajú k zvyšovaniu environmentálnej záťaže a negatívnym dopadom na zdravie ľudí. Takzvaná pomalá, eticky a udržateľne vyrobená móda umožňuje túto záťaž znížiť. Ochota spotrebiteľov ekologicky vyrobené a certifikované produkty kupovať je dôležitá pre zníženie environmentálnej záťaže a preto je porozumenie spotrebnému chovaniu, ktoré k ich nákupu vedie dôležité. Táto práca pomocou kvalitatívnych hĺbkových rozhovorov identifikuje motivátory a bariéry spotrebiteľa pri nákupe ekologicky certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a prináša hlbšie pochopenie týchto motivátorov a bariér. Ako motivátory identifikuje samotný certifikát, dobrý pocit, snahu o environmentálne šetrné chovanie, zdravotné hľadisko, trend. Ako bariéry ďalej rozpoznáva nedostatočné znalosti o ekologicky certifikovanej móde, negatívne postoje k ekologicky certifikovanej móde, nedôvera v ekologické certifikáty, zlá dostupnosť, vysoká cena a neochota nakupovať nové veci.
Abstract v angličtině:
Abstract: Human impact on the environment has significant social causes as well as effects. A change in consumer behavior in all respects is therefore necessary to protect the environment. The issue of consumption reduction is therefore becoming increasingly important in the context of climate change in recent years. Consumer lifestyle also involves the consumption of textile products - clothing in a conventional manner, the so-called fast fashion, which also contributes to increasing the environment related burden and negative impacts on human health. The so-called slow, ethically and sustainably produced fashion allows to reduce this burden. Consumers' willingness to buy organically produced and eco-certified products is important to reduce environmental burdens and therefore the understanding of consumer behavior that leads to their purchase is important. Through qualitative in-depth interviews this thesis identifies the motivators and barriers to purchasing eco-certified fashion and other textile products and brings a deeper understanding of these motivators and barriers. These motivators include the certificate itself, good feeling, pursuit of environmentally friendly behavior, health aspects, trend. As barriers, this thesis further recognizes the lack of knowledge about eco-certified fashion, negative attitudes to eco-certified fashion, distrust of eco-certificates, poor availability, high price and unwillingness to buy new things in general.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Silvia Petty 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Silvia Petty 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Silvia Petty 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Kyselá 673 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaromír Mazák 509 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB