velikost textu

Příprava geografických dat pro 3D tisk a jejich vizualizace: Case study Ostrovský klášter

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava geografických dat pro 3D tisk a jejich vizualizace: Case study Ostrovský klášter
Název v angličtině:
Preprocessing of geographical data for 3D printing and vizualizations: Case study Ostrovský klášter
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Dastychová
Vedoucí:
Mgr. Josef Laštovička
Oponent:
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Id práce:
209631
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
3D tisk, geodata, Ostrovský klášter
Klíčová slova v angličtině:
3D printing, geographical data, Ostrovský klášter
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá soudobými metodami převodu 3D geoinformačního modelu do analogové/vytisknuté podoby pomocí různých typů tiskáren. Práce dokumentuje přehled současných prací a užívaných metod. Přínos práce spočívá v přehledu metod, softwarů a dostupných možností pro 3D tisk. Na základě vybraných dvou typů tiskáren pak práce demonstruje kvalitu výstupů. Taktéž práce přináší obecný předpis k postupu při zpracování dat geoinformačního 3D modelu k jeho vytisknutí, který je pak aplikován na přípravu tisku konkrétního modelu. Konkrétně je celá práce v empirické části aplikována na případovou studii historické modelace Ostrovského kláštera. Nedílnou součástí práce je i porovnání výstupů dvou vybraných tiskáren - práškového a strunového typu. Klíčová slova: 3D tisk, technologie, metodika tisku, 3D model, GIS
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with contemporary methods of converting 3D geoinformation model into analog/printed form using various types of printers. The thesis documents an overview of current works and methods used. The benefit of the thesis is the overview of methods, software and available options for 3D printing. Based two types of printers the thesis demonstrates outputs quality. Also, the thesis introduces a general prescription for the process of processing the geoinformation data of a 3D model to print it. This process is applied in course of preparation cpecific model. In the empirical part, the thesis is applied on the concrete case study of the historical modeling of the Ostrov monastery. An integral part of the thesis is also a comparison of outputs of two selected printers - powder and string type. Keywords: 3D print, technologies, methods of 3D print, 3D model, GIS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Dastychová 4.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vendula Dastychová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Dastychová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Dastychová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Laštovička 544 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Brus, Ph.D. 582 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 152 kB