velikost textu

Searching public transport connections based on transport timetables and individual transport

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Searching public transport connections based on transport timetables and individual transport
Název v češtině:
Hledání dopravních spojení na základě jízdních řádů a individuální dopravy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Matěna
Vedoucí:
Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Id práce:
209618
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dopravní spojení, jízdní řády, vyhledávání, otevřená data
Klíčová slova v angličtině:
transport connection, trasport timetible, searching, open data
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se věnuje plánování dopravy nad otevřenými daty v Praze. Její hlavní účel je vytvořit aplikaci založenou na modelu server/klient, která bude vyhledávat spojení kombinující jak veřejnou dopravu tak individuální dopravu autem. Server poskytuje Protocol buffers \gls{api}, které může použít kdokoliv k vytvoření klientské aplikace pro jakoukoliv dostupnou platformu. Navíc byla jako součást tohoto projektu vytvořena demonstrativní klientská aplikace pro zařízení se systémem Android. Všechny komponenty byly testovány na použitelnost, funkčnost a rychlost. Otevřená data z několika zdrojů byla použita, aby bylo demonstrováno, že zveřejňování dat může nabídnout nové možnosti a jejich kombinací lze dosáhnout komplexních cílů. Bylo ukázáno, že intermodální plánování v Praze je možné a může šetřit čas, peníze a dokonce i životní prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with routing over open data in Prague. Its main purpose is to create server/client based application that makes connection searches combining both public transport and individual car transport. Server provides Protocol buffers \gls{api} that can be used by anyone to create client application for any available platform. Moreover demonstrative client application for Android devices was created as part of this project. All components were tested for usability, functionality and speed. Open data from several sources were used to demonstrate that publishing data can offer new possibilities and that we can achieve complex goals by combining them. It was shown that intermodal planning in Prague is possible and can save time, money and even environment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Matěna 4.15 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Matěna 8.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Matěna 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Matěna 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB