velikost textu

Třetí kultura jako kapitál moderní doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Třetí kultura jako kapitál moderní doby
Název v angličtině:
Third Culture as Capital of the Modern Era
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna-Marie Millerová
Vedoucí:
Mgr. Pavla Homolová
Oponent:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Id práce:
209611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transnacionální kultura|děti třetí kultury|kulturní kapitál|sociální kapitál|globalizace
Klíčová slova v angličtině:
transnational culture|third culture kids|cultural capital|social capital|globalization
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce interpretuje třetí kulturu prostřednictvím kapitálu. Kontext je zasazen do globalizované současnosti. Cílem práce je pokusit se nahlédnout na třetí kulturu jako na kapitál, popř. jak je tento druh kapitálu konceptualizovaný. Práce je teoreticky zaměřená, autorka nejprve vysvětluje koncept třetí kultury a s ní spjaté děti třetí kultury čili TCK. Následně je představen kapitál a jeho druhy; lidský, kulturní, sociální a ekonomický. Jako syntéza dvou hlavních témat práce, třetí kultury a kapitálu, figuruje kapitola analyzující aspekty třetí kultury významné z hlediska kapitálu, kde jsou analyzována témata: mobilita, sociální sítě, komunikace, třídimenzionální pohled na svět, deprese, úzkost a stres, jazyková vybavenost, přepínání kódů, identita, socioekonomický status a migrační instinkt. V těchto subkapitolách je popsáno, co se daným jevem myslí v souvislosti se třetí kulturou a TCK a jev je hodnocen z pohledu kapitálu, tj. zda se jedná o teoretické posouzení výhodnosti či nevýhodnosti každého prvku z hlediska kapitálu a jakými způsoby mohou TCK tímto jevem disponovat. Závěrem, třetí kultura dle autorky obohacuje TCK značným kapitálem (jak lidským, tak kulturním, sociálním a v důsledku i ekonomickým), avšak ne vždy má kapitál pozitivní charakter, resp. má tendenci fluktuovat. Především v závislosti na kontextu a interpretaci TCK. Limitem práce je především nedostatek zdrojů v oblasti dané tématiky. Klíčová slova Globalizace, děti třetí kultury, kulturní kapitál, sociální kapitál, transnacionální kultura
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor’s thesis interprets third culture through the concept of capital. The context is embedded in the globalized present time. The aim of the work is to consult third culture from the perspective of capital, possibly how is this kind of capital conceptualized. The framework of this thesis is theoretical. Initially the author clarifies the concept of third culture and third culture kids, or TCKs. Subsequently, capital and its forms are introduced; human capital, cultural capital, social capital and economical capital. The chapter analyzing aspects of third culture significant for capital offers a synthesis of the main themes through analysis of the following topics: mobility, social networks, communication, three-dimensional view of the world, depression, anxiety and stress, linguistic skills, code-switching, identity, socioeconomical status and migration instinct. These subchapters reflect what is meant by each aspect in connection with third culture and TCKs. The phenomena are evaluated in the context of capital, meaning whether they are theoretically a beneficial or a rather disadvantageous element of the third culture and how TCKs employ it. In conclusion, the author claims that third culture endows TCKs with a substantial degree of capital (human, cultural, social and, as an aftereffect, economical capital), but the obtained capital does not always carry a positive notion, more precisely speaking, capital in the context of third culture and TCKs has a tendency to fluctuate. The main limitation of the study is deficiency of sources in the field of third culture and TCKs. Key words Globalization, third culture, cultural capital, social capital, transnational culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna-Marie Millerová 623 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna-Marie Millerová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna-Marie Millerová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Homolová 515 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB