velikost textu

Imunologické příčiny ženské neplodnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imunologické příčiny ženské neplodnosti
Název v angličtině:
Immunological causes of female infertility
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bajerová
Vedoucí:
Mgr. Iva Němečková
Oponent:
Mgr. Jan Novák
Id práce:
209569
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Neplodnost, reprodukce, oplození, imunitní systém, protilátky, autoimunita
Klíčová slova v angličtině:
Infertility, reproduction, fertilization, immune system, antibodies, autoimmunity
Abstrakt:
Abstrakt S neplodností se v současné době potýká až 15 % párů v reproduktivním věku. Až ve 40 % těchto případů je neplodnost na straně ženy. Ta je způsobena širokou škálou příčin a dalších faktorů. Mezi důležité příčiny neplodnosti patří nepochybně i příčiny imunologické. Obranné mechanismy ženského imunitního systému mohou v patologických případech cílit nejen na aloantigeny spermií, ale může docházet i k autoimunitním reakcím a tvorbě protilátek, které cílí na struktury ovariálního folikulu a oocytu, fosfolipidy, jaderné struktury, enzymy apod. Takto vytvořené protilátky pak mohou bránit možné fertilizaci, vývoji oocytu či embrya a jeho implantaci, ale mohou způsobovat také opakované potrácení. Cílem práce je shrnout různé příčiny způsobující ženskou neplodnost se zaměřením na imunologické patologie, které se na ní podílejí. Práce také popisuje fungování imunitních mechanismů ženského pohlavního ústrojí a stručně přibližuje vývoj oocytu a hormonální cyklus.
Abstract v angličtině:
Abstract Currently, up to 15 % of reproductive age couples struggle with infertility. Female infertility is the cause of conception issues in nearly 40 % of these cases. The origin of female infertility consists of wide range of causes and other factors. Immunological causes are certainly one of the most significant ones. In pathological conditions, defense mechanisms of female immune system can target alloantigens presented on sperm surface. Moreover, autoimmune response and antibody production can occur as well. Antibodies can target various parts of ovarian follicles and oocytes, phospholipids, nuclear antigens, enzymes etc. These antibodies can inhibit fertilization, maturation of oocytes and embryo, embryo implantation, and also recurrent miscarriages. The aim of this thesis is to summarize various causes of female infertility focusing on immunological pathologies. The thesis also describes functioning of immune mechanisms in the female reproductive tract and briefly touches on oogenesis and female hormonal cycle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bajerová 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bajerová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bajerová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Iva Němečková 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Novák 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB