velikost textu

Právní úprava chovu volně žijících zvířat v zajetí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava chovu volně žijících zvířat v zajetí
Název v angličtině:
Law legislation of breeding wild animals in captivity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Tatíčková
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
209554
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volně žijící zvíře, chov, ochrana zvířat
Klíčová slova v angličtině:
wild animals, animal breeding, animal protection
Abstrakt:
Právní úprava chovu volně žijících zvířat v zajetí Abstrakt Cílem této diplomové práce je shrnout a analyzovat roztříštěnou právní úpravu týkající se chovu volně žijících zvířat v zajetí, a to z hlediska vnitrostátní i unijní úpravy. Unijní úprava však vzhledem k limitující délce práce není vyložena zevrubně, ale nastiňuje nejdůležitější prameny týkající se volně žijících zvířat a jejich promítnutí do práva vnitrostátního. Úvodní část obsahuje výklad základních pojmů, bez které by se práce neobešla, včetně seznámení s klíčovými zákony a vymezení týrání a usmrcování zvířat ve světle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Druhá kapitola se věnuje volně žijícím zvířatům z hlediska odlišnosti právní úpravy ve vztahu k ostatním druhům zvířat, zejména rozšířeným zákazům odchytu a usmrcování a regulací některých činností s nimi. Obsahuje rovněž podkapitolu věnující druhové ochraně volně žijících živočichů, a to jak obecné, tak zvláštní, včetně druhové ochrany ptáků, záchranným programům a živočichům odchovaným v lidské péči. Následující kapitola je věnovány péči o handicapované živočichy spolu s vymezením institutu záchranných stanic. Čtvrtá kapitola shrnuje chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, včetně výkladu některých ustanovení připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Následující kapitola obsahuje výklad k chovu v kontaktních zooparcích, a to zejména z hlediska problémových aspektů, které se v nich mohou vyskytovat. Šestá kapitola se věnuje regulaci obchodování s ohroženými druhy živočichů, z hlediska mezinárodní, unijní i vnitrostátní úpravy a obsahuje rovněž výklad k záchranným centrům, které jsou důležitou součástí právní úpravy. Sedmá kapitola shrnuje chov volně žijících zvířat v cirkusech, včetně částečného srovnání se zahraničními úpravami, podmínek provozování cirkusů, provádění drezúry a přepravy, která je s cirkusy neoddělitelně spjata. Poslední kapitola je věnována úpravě chovu zvířat v zoologických zahradách. Kromě vymezení základních podmínek provozování zoologických zahrad a podmínek k získání licencí obsahuje také pohled na základní funkce zoologických zahrad. Kromě výkladu o přispívání k ochraně biodiverzity tak blíže přibližuje i vzdělávací a osvětovou činnost. Závěr shrnuje nejdůležitější zjištění a v některých případech představuje úvahy de lege ferenda. Klíčová slova: volně žijící zvíře, chov, ochrana zvířat
Abstract v angličtině:
Law legislation of breeding wild animals in captivity Abstract The aim of this diploma is to summarize and analyze the fragmented legislation concerning the breeding of wild animals in captivity, both in terms of national and EU legislation. However, given the limiting length of work, the EU legislation is not interpreted in detail, but outlines the most important sources concerning wild animals and their transposition into national law. The opening part contains an explanation of basic concepts, which this work couldn´t do without, including introduction with key laws and the definition of cruelty and killing of animals in the light of the law on the protection of animals against cruelty. The second chapter is devoted to wild animals from the point of view of different legislation in relation to other animal species, especially in the area of capture and killing bans and regulation of some activities with them. It also includes a subchapter on the species protection of wild animals, both general and special, including the species protection of birds, rescue programs and animals raised in human care. The following chapter is devoted to the care of handicapped animals together with the definition of the institute of rescue stations. The fourth chapter summarizes the breeding of animals requiring special care, including the interpretation of some provisions of the forthcoming amendment to the Act on the Protection of Animals against Cruelty. The following chapter contains an explanation of breeding in contact zooparks, especially in terms of problematic aspects that may occur in them. The sixth chapter deals with the regulation of trade in endangered animal species, from the point of view of international, EU and national regulation and also contains an explanation to the rescue centers, which are an important part of the legislation. The seventh chapter summarizes the breeding of wild animals in circuses, including a partial comparison with foreign arrangements, conditions for the operation of circuses, dressage and transport, which is inextricably linked to circuses. The last chapter is devoted to the regulation of breeding of animal in zoos. In addition to defining the basic conditions for the operation of zoos and the conditions for obtaining licenses, it also includes a look at the basic functions of zoos. In addition to the explanation of contributing to the protection of biodiversity, it also brings closer education and awareness-raising activities. The conclusion summarizes the most important findings and presents de lege ferenda considerations in some cases. Key words: wild animals, animal breeding, animal protection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Tatíčková 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Tatíčková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Tatíčková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 152 kB