velikost textu

Trestněprávní ochrana životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní ochrana životního prostředí
Název v angličtině:
Criminal Law Protection of the Environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Kříž
Vedoucí:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
209553
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana životního prostředí, trestněprávní odpovědnost, trestné činy proti životnímu prostředí
Klíčová slova v angličtině:
Environmental Protection, Criminal Liability, Environmental Crime
Abstrakt:
Abstrakt Trestněprávní ochrana životního prostředí Předmětem této diplomové práce je téma trestněprávní ochrany životního prostředí v České republice, přičemž hlavní pozornost je věnována platné právní úpravě jednotlivých trestných činů proti životnímu prostředí v trestním zákoníku. Kromě bližšího pohledu na skutkové podstaty environmentálních trestných činů se práce dále zabývá základními teoretickými východisky daného oboru, otázkou právní odpovědnosti na úseku práva životního prostředí a srovnáním trestněprávní odpovědnosti s odpovědností správněprávní. Práce dále pojednává o problematice trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s ochranou životního prostředí a v neposlední řadě též popisuje vývoj a současnou podobu jednotlivých pramenů trestněprávní ochrany životního prostředí, a to jak v mezinárodním, evropském, tak i vnitrostátním měřítku. Klíčová slova: ochrana životního prostředí, trestněprávní odpovědnost, trestné činy proti životnímu prostředí
Abstract v angličtině:
Abstract Criminal Law Protection of the Environment The subject matter of this diploma thesis is the topic of criminal law protection of the environment in the Czech Republic. The main attention is paid to the current legal regulation of criminal offenses against the environment in the Criminal Code. In addition to a more detailed analysis of the individual criminal environmental offenses, the thesis deals with the basic theoretical background of the criminal law protection of the environment, with the issues of legal liability in the field of environmental law and with the comparison of criminal liability with administrative liability. Further is discussed the question of criminal liability of legal entities in connection with environmental protection and at last but not least is also described the historical development and current forms of individual international, European and national legal sources of criminal protection of the environment. Keywords: Environmental Protection, Criminal Liability, Environmental Crime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Kříž 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Kříž 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Kříž 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 153 kB