velikost textu

Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitalization of the Body. how new technologies of self-tracking change Czech students' perception of health and well-being
Název v češtině:
Digitalizace těla: jak nové technologie self-trackingu ovlivňují vnímání zdraví a štěstí Českých studentů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Yuliia Kudaieva
Vedoucí:
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Id práce:
209552
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Self-tracking, sledování sebe sama, digitalizace, zdraví, zdravý životní styl
Klíčová slova v angličtině:
Self-tracking, digitalisation, health, healthy lifestyle
Abstrakt:
Abstrakt Tématem práce je zkoumání vlivu digitálních technologií self-trackingu (sebesledování), jako například fitness náramek a aplikace pro smartphone, na individua. Používanou metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory a komparativní diskurzivní analýza, kde data získaná v průběhu rozhovorů byla porovnávaná s diskurzem zdravého životního stylu prezentovaného na českých internetových portálech. Zároveň byla zodpovězena výzkumná otázka „Jak sebe-sledovatelé vnímají vliv technologií self-trackingu na svou fyzickou aktivitu a životní styl, respektive jak se odlišují mezi sebou v důsledku rozdílů ve vlivu a používání technologie sebesledování, a do jaké míry se jejich vnímání liší od toho, jak self-tracking je prezentován na českých internetových media portálech?“ následujícím způsobem: respondenty byli kategorizováni jako „angažování“ a „sportivní“ užívatelé, a jejích sebeidentifikace s diskurzem nebyla kompletní, nehledě na to že nabízena medií konceptualizace zdraveého životního stýlu byla využitá. Na závěr, práce nabízí teoretický přehled problému self-trackingu a diskutuje možné směry dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the work is an impact of digital self-tracking technologies such as wearable fitness trackers and smartphone self-tracking applications on an individual. I used the methodology of semi-structured interviews, conducted with students engaged in self-tracking and comparative discourse analysis, when data received from the interviews were compared with healthy lifestyle discourse, partly manifested in the Czech internet media portals. The research question of “How self-trackers perceive the impact of the technology of self-tracking on their physical activities and lifestyle, respectively differentiated among themselves in terms of impact and usage of self-tracking technology, and to what extent they perceive it similarly to the way self- tracking is presented in Czech internet media portals?” was answered in the following way: the participants were categorized as ‘engaged’ and ‘sportspeople’ users, and their relation to discourse was not complete, although they were using the conceptualization of a healthy lifestyle proposed by media. In addition, the work proposes a theoretical overview of the issue of self-tracking and discusses the possibilities for future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yuliia Kudaieva 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Yuliia Kudaieva 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Yuliia Kudaieva 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 152 kB