velikost textu

Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby
Název v angličtině:
Mechanisms and mode of action of essential oils on fungi
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Ježková
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adéla Čmoková
Konzultant:
Mgr. Vít Hubka
Id práce:
209541
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
esenciální oleje, houby, antifungální aktivita, mechanismus účinku
Klíčová slova v angličtině:
essential oils, fungi, antifungal activity, mechanism of action, mode of action
Abstrakt:
Abstrakt Esenciální oleje jsou těkavé látky z rostlin se širokým spektrem účinků. Mnohé z nich vykazují antifungální aktivitu. Poněvadž stále narůstá rezistence patogenních hub k antimykotikům, je nalezení nových antifungálních látek pro léčbu mykotických infekcí velice potřebné. Aby mohly být esenciální oleje využity pro výrobu nových léků, je nezbytné znát přesný mechanismus jejich účinku. O vlivu esenciálních olejů na houby se ví sice mnoho, nicméně na co konktrétně v buňce cílí není vždy známo. V této práci shrnuji dosavadní poznatky o mechanismech účinků na houby. Postupně se věnuji vlivu esenciálních olejů na buněčnou stěnu, plazmatickou membránu, mitochondrii, jádro, quorum sensing, virulenční faktory, produkci mykotoxinů a na vývoj houby. Esenciální oleje zpravidla nepůsobí jen na jednu strukturu, ale ovlivňují více struktur a procesů zároveň. V závěrečné kapitole zmiňuji možné směry dalšího výzkumu těchto látek. Klíčová slova: esenciální oleje, houby, antifungální aktivita, mechanismus účinku
Abstract v angličtině:
Abstract Essential oils are volatile compounds from plants with a wide range of effects. Many of them exhibit antifungal activity. As the resistance of pathogenic fungi to antimycotics is increasing, finding new antifungal agents for the treatment of fungal infections is highly desirable. In order to use essential oils for the production of new drugs, it is necessary to know the exact mechanism of their action. Although it is known a lot about the effects of essential oils on fungi, the particular target in a cell is not always described. In this thesis I summarize the present knowledge about the mechanisms of actions on fungi. I gradually deal with effects of essential oils on cell wall, plasma membrane, mitochondrion, nucleus, quorum sensing, virulence factors, mycotoxin production and fungal development. Generally essential oils do not act on one structure but affect multiple structures and processes at the same time. In the last chapter I mention possible directions for further research of these substances. Key words: essential oils, fungi, antifungal activity, mechanism of action, mode of action
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Ježková 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Ježková 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Ježková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adéla Čmoková 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 152 kB