text size

Pathophysiology of Spinal Cord Injury Studied by In Vivo Optical Imaging

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pathophysiology of Spinal Cord Injury Studied by In Vivo Optical Imaging
Title (in czech):
Patofyziológia poranenia miechy študovaná in vivo optickým zobrazovaním
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Sabína Vančíková
Supervisor:
Mgr. Barbora Valášková
Opponent:
Mgr. Diana Špicarová, Ph.D.
Thesis Id:
209524
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Special Chemical and Biological Programmes (B3912)
Study branch:
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms (BMOBIBO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/06/2019
Defence result:
Good
Language:
English
Keywords (in czech):
poranenie miechy, patofyziologické mechanizmy, axonálna regenerácia, Wallerova degenerácia, animálne modely, transgénne myši, in vivo zobrazovanie, dvojfotónová excitačná mikroskopia
Keywords:
spinal cord injury, pathophysiological mechanisms, axonal regeneration, Wallerian degeneration, animal models, transgenic mice, in vivo imaging, two-photon excitation microscopy
Abstract (in czech):
Abstrakt Pacienti trpiaci poranením miechy prežívajú fyzické, sociálne a pracovné ťažkosti. Je to ochorenie často spôsobujúce trvalé postihnutie hlavne ako následok zlyhania axonálnej regenerácie v centrálnom nervovom systéme. Primárne poškodenie súbežne ničí bunky v mieste zranenia a iniciuje kaskádu sekundárnych bunkových, cievnych a biochemických udalostí rozširujúcich poranenie. Tieto patofyziologické mechanizmy sú sledované niekoľkými prístupmi. Moderné zobrazovacie techniky dopĺňajú klasické histopatologické metódy a neuroanatomický tracing. Čerstvé štúdie využívajú transgénne myši a dvojfotónovú mikroskopiu k dlhodobému in vivo sledovaniu jednotlivých buniek v mieste poranenia a priľahlej cievnej sieti. In vivo optické zobrazovanie umožňuje štúdium axonálnych odpovedí vrátane degenerácie, regenerácie a neurovaskulárnych interakcií. Rovnako ponúka príležitosť priamo hodnotiť účinky aplikovaného liečiva. Nové poznatky vedú k lepšiemu porozumeniu patofyziológie poranenia miechy vyúsťujúceho do možnosti vývinu ďalších terapeutických stratégií zlepšujúcich dopad poranenia. Kľúčové slová: poranenie miechy, patofyziologické mechanizmy, axonálna regenerácia, Wallerova degenerácia, animálne modely, transgénne myši, in vivo zobrazovanie, dvojfotónová excitačná mikroskopia
Abstract:
Abstract Patients suffering from spinal cord injury experience physical, social, and vocational impairment. It is a condition often causing a permanent disability mainly due to axonal regeneration incapability in the central nervous system. The primary insult simultaneously damages cells in the lesion site and initiates a cascade of secondary cellular, vascular, and biochemical events extending the injury. These pathophysiological mechanisms are examined using multiple approaches. Novel imaging techniques complement classical histopathological methods and neuroanatomical tracing. Recent studies employ transgenic mice and two-photon microscopy to observe single cells in the injury site and the nearby vasculature in vivo longitudinally. In vivo optical imaging enables studying of axonal responses, such as degeneration, regeneration, and neurovascular interactions. It also gives an opportunity to assess the effects of applied drugs directly. New findings lead to a better understanding of the pathophysiology of spinal cord injury, resulting in the ability to develop other therapeutic strategies improving the outcome after injury. Keywords: spinal cord injury, pathophysiological mechanisms, axonal regeneration, Wallerian degeneration, animal models, transgenic mice, in vivo imaging, two-photon excitation microscopy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Sabína Vančíková 955 kB
Download Abstract in czech Bc. Sabína Vančíková 133 kB
Download Abstract in english Bc. Sabína Vančíková 125 kB
Download Supervisor's review Mgr. Barbora Valášková 218 kB
Download Opponent's review Mgr. Diana Špicarová, Ph.D. 140 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 215 kB