text size

Teoretická východiska limitování základních práv a svobod v České republice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Teoretická východiska limitování základních práv a svobod v České republice
Titile (in english):
Theoretical bases for the limitation of fundamental rights and freedoms in the Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Martin Madej
Opponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Thesis Id:
209519
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
11/06/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
základní práva, omezení, teorie práv, legitimní cíl, veřejný zájem, Alexy
Keywords:
rights, constitutional rights, fundamental rights, theory of rights, legitimate aim, public interest, Alexy
Abstract (in czech):
Teoretická východiska limitování základních práv a svobod v České republice Martin Madej Pojetí základních práv a podmínky pro jejich limitování v ČR jsou výsledkem specifické interpretace Listiny základních práv a svobod Ústavním soudem, která odráží jeho širší ústavně- teoretická východiska. Ačkoliv je tato teorie soudem prezentována takřka dogmaticky, konfrontace se zahraniční literaturou naznačuje, že tzv. externí teorie Ústavního soudu nachází silnou alternativu v teorii interní. Ta zpochybňuje takové základní kameny externí teorie, jako je široké pojetí základních práv, princip proporcionality nebo existence konfliktů ústavních hodnot. Přestože interní teorie zatím nemůže tu externí zcela nahradit, představuje příležitost přehodnotit současnou pozici Ústavního soudu tak, aby důvěrněji zachycovala úmysl ústavodárce, respektovala politiku zákonodárce a především brala základní práva vážně. Optimální model limitování základních práv rozlišuje mezi vymezováním a omezováním základních práv. K vymezování dochází formou bezprostředních vymezení, ústavně imanentních vymezení a vymezení odvozenou ústavní normou. K omezování může docházet toliko zákonnou formou. Podle podmínek pro jejich omezení se základní práva dělí na práva absolutní, nekvalifikovaná a kvalifikovaná. Pro vymezování i omezování je podstatné, že určují stupeň ústavní ochrany základního práva a předpokládají buď test proporcionality, nebo test racionality zásahu. Klíčová slova: základní práva, omezení, teorie práv, legitimní cíl, veřejný zájem, Alexy
Abstract:
Theoretical bases for the limitation of fundamental rights and freedoms in the Czech Republic In the Czech Republic, the conception of fundamental rights and the conditions for their limitations are the result of a specific interpretation of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms by the Constitutional Court, which in turn reflects its own views on constitutional theory. Despite being presented almost dogmatically, the confrontation with foreign literature suggests that the so-called external theory of the Constitutional Court finds strong opponent in the so-called internal theory. Internal theory sheds doubts on such hallmarks of the Court’s doctrine like the wide conception of fundamental rights, the principle of proportionality or the very existence of conflicts of constitutional values. In this thesis, it is argued that although the internal theory cannot substitute for the external theory at the moment, it represents an opportunity for the Constitutional Court to reassess its current position in order for it to better depict the aims of the constitution-maker, to respect the policies of the legislator and - above all - to take fundamental rights seriously. In particular, it is claimed that the optimal model of the limitation of fundamental rights dully distinguishes between definition and restriction of fundamental rights. The process of definition is marked by the intermediate definitions, the constitutionally immanent definitions and by the derived constitutional norms. Restriction of rights, on the other hand, is only conceivable by, as well as prescribed for the acts of the legislator. In accordance with conditions for their limitations, the fundamental rights can either be absolute, unqualified or qualified. It is distinctive for all limiting conditions that they determine both the level of protection of a particular fundamental right and the use of either the proportionality test, or the reasonable basis test. Keywords: rights, constitutional rights, fundamental rights, theory of rights, legitimate aim, public interest, Alexy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Martin Madej 6.89 MB
Download Abstract in czech Martin Madej 77 kB
Download Abstract in english Martin Madej 70 kB
Download Opponent's review JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 1.14 MB
Download Defence's report 316 kB