velikost textu

Platy soudců jako záruka soudcovské nezávislosti?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Platy soudců jako záruka soudcovské nezávislosti?
Název v angličtině:
Judicial Salaries as a Component of Judicial Independence?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolína Andraková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Id práce:
209506
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Platy soudců, Záruky soudní nezávislosti, Zmražování soudcovských platů
Klíčová slova v angličtině:
Judicial salaries, Guarantees of judicial independence, Freezing judicial salaries
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zodpovědět otázku, zdali platy soudců představují ústavní záruku soudní nezávislosti, a tedy zda mohou mít reálný vliv na rozhodování soudců. S ohledem na to, se bude diplomová práce nejprve zabývat definicí pojmu soudní nezávislost a jejími možnými způsoby kategorizace. Následně bude představena česká právní úprava hmotného zabezpečení soudců a dokumenty významných mezinárodních institucí upravující doporučení k této problematice. Stěžejní částí práce pak bude kapitola věnovaná analýze zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a judikatury Ústavního soudu k otázce odměňování soudců, a to zejména s důrazem na způsob určování soudcovských platů a restriktivní zásahy do platové sféry soudců zahrnující odjímání dalších platů, zmražování platů a změny statistického indexu. Snahou této kapitoly bude zejména zjistit, zdali česká legislativa a judikatura předznamenává existenci záruky hmotného zabezpečení soudců. V rámci této diplomové práce bude zároveň zhodnocen přístup České republiky k odměňování soudců ve vztahu k jiným státům, a to konkrétně ke Slovenské republice, Polské republice a Spojeným státům americkým. Toto srovnání bude přitom provedeno s ohledem na tři základní kritéria - ústavní rámec hmotného zabezpečení soudců, způsob výpočtu soudcovských platů a přístup judikatury k restrikcím do platové sféry soudců. Závěr komparativní části práce se pak bude zabývat otázkou, zdali česká právní úprava a judikatura odpovídá standardům uznávanými těmito zeměmi nebo je v tomto ohledu excesem. Bude zde pak také zhodnocena nezbytnost případných změn v české legislativě de lege ferenda. Klíčová slova: Platy soudců, Záruky soudní nezávislosti, Zmražování soudcovských platů
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to answer the question of whether the judge’s remuneration represent a constitutional guarantee of judicial independence and thus whether they can have a real impact on the judges' decisions. In view of this, the thesis will first deal with the definition of the term “judicial independence” and its possible categorizations. Subsequently, the diploma thesis will focus on Czech legal regulation of judicial remuneration and documentation from important international institutions. The focus of this thesis will be devoted to the analysis of Act No. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (about salary and other elements associated with the performance of State representatives, bodies, judges and members of the European Parliament duties). Specifically looking at case law from the Constitutional Court on the issue of judge’s remuneration, in particular with regard to the method of calculating judges' salaries and restrictive interventions in the judiciary, including the removal of additional salaries, the freezing of salaries and changes in the statistical index. The aim of this chapter will be to find out, in particular, whether Czech legislation and jurisprudence presuppose the existence of a guarantee for judicial remuneration. Simultaneously, I will compare the approach of the Czech Republic to the remuneration of judges in relation to other states, namely the Slovak Republic, the Republic of Poland and the United States of America. The comparative part will be done with regard to three basic criteria: the constitutional framework of the judicial remuneration, the method of calculating the judges' salaries and the approach of the case law to restrictions on the judge’s compensation. The conclusion of the comparative part of the thesis will deal with the question whether the Czech legislation and case law correspond to the standards recognized by these countries or differs from them. There will also be an evaluation of the necessity of possible changes in the Czech legislation de lege ferenda. Key words: Judicial salaries, Guarantees of judicial independence, Freezing judicial salaries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolína Andraková 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Karolína Andraková 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolína Andraková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolína Andraková 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB