velikost textu

Reasoning of Criminal Judgments in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reasoning of Criminal Judgments in the Czech Republic
Název v češtině:
Odůvodnění trestních rozsudků v České republice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Tomšů
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
209504
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
odůvodnění trestu výzkum
Klíčová slova v angličtině:
reasoning criminal sentence research
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je odůvodnění trestního rozsudku zejména s ohledem na uložený trest. Povinnost pro soudce odůvodnit trest vyplývá z trestního řádu i z principů právního státu, je tedy až na výjimky nezbytnou součástí rozsudku. První část práce se soustředí na aspekty odůvodnění rozsudku obecně (kapitoly 1.-6.), přičemž jsou rozvedeny důvody, proč je třeba odůvodňovat rozsudky, různé přístupy k odůvodňování, zásady dobrého odůvodnění, a problémy, které při odůvodnění vyvstávají. Další část práce (kapitola 7.) se zabývá odůvodněním trestu v trestním rozsudku. Jsou rozebrány účely trestání, principy, které mají vliv na proces trestání pachatelů, a také faktory (okolnosti), které vybraný trest ovlivňují. Další část (kapitola 8.) je potom věnována empirické části: výzkumu, který analyzuje reprezentativní vzorek 366 rozsudků českých okresních soudů z hlediska uloženého trestu. Na základě zákona a použité literatury budou stanoveny údaje a faktory, které budou v průběhu analýzy zaznamenávány, přičemž hlavní výzkumnou otázkou je: Jak a v jaké míře odůvodňují české okresní soudy ukládané tresty? Tato je rozložena do několika dílčích výzkumných otázek a na konci výzkumu by tak mělo být možné učinit dílčí závěry o tom, jak se soudy vypořádávají s otázkou odůvodnění trestů na okresní úrovni (kapitola 9). Cílem tohoto výzkumu je poskytnout vhled do toho, jak české okresní soudy rozhodují o trestech, jakým faktorům přikládají největší váhu, zdali zvažují účel trestu, zdali uložený trest individualizují a jestli zohledněné okolnosti dále rozvádějí, a také jestli naplňují minimální obsahové nároky na odůvodnění trestu. Na základě výsledků výzkumu by tak mělo být možné říci, jaký je stav odůvodňování trestů v České republice na okresní úrovni, tedy jestli se ubírá směrem, který předpokládá zákon nebo věda.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the diploma thesis is the reasoning of the criminal judgment, especially with regard to the sentence imposed. The obligation for judges to reason a sentence arises from the Code of Criminal Procedure and the principles of the rule of law; therefore, with some exceptions, it is an essential part of the judgment. The first part focuses on the aspects of the reasoning of the judgment in general (Chapters 1-6), explaining the reasons why judgments need to be justified, the different approaches to reasoning, the principles of good reasoning, and the problems that arise in reasoning. The next part of the thesis (chapter 7) deals with the justification of the sentence in the criminal judgment. The purpose of punishment, principles that influence the process of punishment of offenders, as well as factors (circumstances) that influence the selected punishment are discussed. The next part of the thesis (chapter 8) is devoted to the empirical part: the research which analyzes a representative sample of 366 judgments of Czech district courts in terms of the sentence imposed. Based on the law and the literature used, the data and factors that will be recorded during the analysis whereas the main research question is: How and to what extent do Czech district courts justify imposing sentences? This question is broken down into several research sub-questions and at the end of the research it should be possible to draw partial conclusions on how courts deal with the issue of reasoning of punishment at district level (Chapter 9). The aim of this research is to provide an insight into how Czech district courts decide on punishments, what factors they attach most importance to, whether they consider the purpose of the sentence, whether they individualize the sentence and whether they further elaborate the circumstances. Based on the results of the research, it should be possible to say what the state of reasoning of sentences in the Czech Republic is at the district level, ie whether it is going in the direction that the law or scholarship presupposes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Tomšů 758 kB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Tomšů 136 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Tomšů 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Tomšů 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB