velikost textu

Limitní faktory pro přežívání Unionoidea v hyporeálu sladkých vod se zaměřením na Margaritifera margaritifera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Limitní faktory pro přežívání Unionoidea v hyporeálu sladkých vod se zaměřením na Margaritifera margaritifera
Název v angličtině:
Limit factors for survival of Unionoidea in the freshwater hyporeal with a focus on Margaritifera margaritifera
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Macháček
Vedoucí:
RNDr. Jitka Horáčková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vojtěch Barák
Konzultanti:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Simon, Ph.D.
Id práce:
209494
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Unionoidea, Margaritifera margaritifera, limitní faktory, perlorodka, hyporeál, intersticiál, sladkovodní mlži, juvenilní mlži
Klíčová slova v angličtině:
Unionoidea, Margaritifera margaritifera, limit factors, freshwater pearl mussel, hyporheic zone, interstitial, freshwater mussels, bivalve juveniles
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o fyzikálních, mechanických, chemických a biologických faktorech, které omezují výskyt, přežívání a rozmnožování velkých mlžů skupiny Unionoidea. Důraz je kladen na perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) pro niž je v České republice realizován záchranný program, neboť patří u nás i v Evropě k nejohroženějším mlžům. Kromě již vcelku detailně prozkoumaných faktorů jako jsou – teplota vody, konduktivita, dynamika řeky, struktura říčního dna, pH, koncentrace různých forem dusíku, fosforu a kyslíku či interakce velkých mlžů s jinými živočichy, se v práci věnuji relativně nové problematice pesticidů a farmak. Ty se (ne)činností člověka objevují v tocích, přičemž o jejich vlivu na velké sladkovodní mlže je dosud známo jen málo. Dále se podrobněji zabývám i problematikou vápníku, který je pro mlže zásadní, neboť si z něj vytvářejí své schránky, ačkoliv není dosud objasněno, v jaké formě jej přijímají.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This bachelor thesis deals with physical, mechanical, chemical and biological factors that limit the occurrence, survival and reproduction of large bivalve molluscs of the Unionoidea superfamily. Accent is placed on freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) for which a rescue action plan is being implemented in the Czech Republic, as it is one of the most endangered bivalve mollusc in our country and in Europe. In addition to the already thoroughly explored factors as – water temperature, conductivity, river dynamics, river bed structure, pH, concentration of various forms of nitrogen, phosphorus and oxygen, and the interaction of large bivalve molluscs with other animals, I deal with relatively new issues of pesticides and pharmaceuticals. These are appearing in the streams due to human (in)activity, and we know almost nothing about their impact on large freshwater bivalve molluscs. I also deal in more detail with the issue of calcium, which is essential for bivalve molluscs, because they make their shells out of it, although it is not yet clear which form they accept.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Macháček 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Macháček 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Macháček 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jitka Horáčková, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vojtěch Barák 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 215 kB