velikost textu

Právní úprava provozu bezpilotních letadel v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava provozu bezpilotních letadel v České republice
Název v angličtině:
Legal regulation of unmanned aircraft operation in Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Čabrádek
Vedoucí:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Oponent:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Id práce:
209491
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezpilotní letadlo, bezpilotní systém, dron
Klíčová slova v angličtině:
unmanned aerial vehicle, unmanned aerial system, drone
Abstrakt:
Právní úprava provozu bezpilotních letadel v České republice Abstrakt Práce analyzuje a popisuje systém regulace provozu civilních bezpilotních letadel, častěji označovaných jako drony. Jejím cílem je zejména rozbor unijní legislativy z let 2018 a 2019, která nově na provoz bezpilotních letadel dopadá a ve velké míře nahrazuje současnou právní úpravu vnitrostátní. Velký akcent je kladen na komparaci jednotlivých institutů a norem unijní a vnitrostátní právní úpravy a rozbor zásadních změn, které nová unijní úprava přináší. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o historickém vývoji technologie bezpilotních letadel od roku 1849 až do současnosti. Zaměřuje se na popis jednotlivých vývojových stádií, která technologii bezpilotních letadel postupně formovala do její současné podoby. Ve druhé kapitole je uveden přehled a rozbor jednotlivých pramenů právní úpravy regulujících provoz bezpilotních letadel. Kapitola pojednává jak o pramenech mezinárodního práva a mezinárodních organizacích působících na poli civilního letectví, tak o pramenech práva Evropské Unie a pramenech práva vnitrostátního. Třetí a nejobsáhlejší kapitola je členěna do pěti podkapitol, přičemž každá podkapitola pojednává o určitém aspektu provozu bezpilotních letadel. Pozornost je tak věnována nejprve samotným bezpilotním letadlům, zejména terminologickým úskalím a také požadavkům na jejich konstrukci. Další podkapitola pojednává o režimech, kategoriích a podmínkách provozu bezpilotních letadel a věnuje se také provozu přeshraničnímu. V samostatné podkapitole je také poskytnut výklad k právním normám upravujícím požadavky na piloty bezpilotních letadel a jejich provozovatele. Obsahem předposlední podkapitoly je problematika vzdušného prostoru, jeho kategorizace a jednotlivým omezením vyplývajícím pro bezpilotní letadla. Poslední podkapitola se zaměřuje na povolovací mechanismy související s provozem bezpilotních letadel a taktéž registrační povinnost jak samotných letadel, tak jejich provozovatelů. Čtvrtá a závěrečná kapitola je zaměřena na vztah vnitrostátního a unijního práva v kontextu evropského správního práva a v tomto světle analyzuje nejzásadnější prameny právní úpravy provozu bezpilotních letadel. Závěrem jsou pak shrnuty a zhodnoceny nejzásadnější změny, které nová unijní legislativa pro provoz bezpilotních letadel znamená v porovnání se stávající právní úpravou. Klíčová slova: bezpilotní letadlo, bezpilotní systém, dron
Abstract v angličtině:
Legal regulation of unmanned aircraft operation in Czech republic Abstract The thesis analyzes and describes the regulation framework of civilian unmanned aircraft vehicles, more often referred to as drones. Its aim in particular is to examine the EU legislation of 2018 and 2019, which newly affects the operation of unmanned aircraft vehicles and largely replaces the current national legislation. Emphasis is placed mainly on the comparison of individual institutes and standards of the EU and national legislation and on further analysis of the fundamental changes that the new EU legislation contains. The first chapter describes the historical development of the unmanned aircraft technology from 1849 to the present. It focuses on the characteristics of individual development stages, that led to the current state of this technology. The second chapter provides an overview and analysis of various legislation sources of the unmanned aircraft regulation. The chapter discusses both sources of international law and international organizations active in the field of civil aviation, sources of European Union law and sources of national law. Third and most comprehensive chapter is divided into five subchapters, each dealing with a certain aspect of the unmanned aircraft operation. Attention is paid first to unmanned aircraft vehicles themselves, especially to the terminological aspects, but also requirements for their construction. Another subchapter discusses categories and conditions of unmanned aircraft operation and also deals with the cross-border aspects. A separate subchapter provides an explanation of the legal standards governing the requirements for pilots of unmanned aircraft vehicles. Next subchapter focuses on the issue of airspace, it’s categorization and individual limitations resulting from unmanned aircraft operation. Last subchapter describes the autorization mechanisms related to the operation of unmanned aircraft, as well as the registration of both unmanned aircraft vehicles and their operators. The fourth and final chapter focuses on the relationship between national law and EU law in the context of european administrative law. It analyzes the most important sources of unmanned aircraft operation legislation in this context. The most important changes that the new EU legislation brings for the operation of unmanned aircraft vehicles in comparison with the existing national legislation are summarized and evaluated in the last part of this thesis, the conclusion. Key words: unmanned aerial vehicle, unmanned aerial system, drone
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Čabrádek 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Čabrádek 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Čabrádek 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB