velikost textu

Pohybobvé schopnosti dětí mladšího školního věku ve florbalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybobvé schopnosti dětí mladšího školního věku ve florbalu
Název v angličtině:
Motor abilities of younger school age children in floorball
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dubová
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
209470
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladší školní věk, pohybové schopnosti, florbal, testování
Klíčová slova v angličtině:
younger school age, motor abilities, floorball, testing
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je zjistit úroveň pohybových schopností chlapců mladšího školního věku, kteří se aktivně věnují florbalu. Úroveň pohybových schopností jsem testovala pomocí testové baterie Unifittest (6 – 60) a Celostního motorického testu. Testování jsem uskutečnila ve florbalovém klubu Start 98 Praha, kde jsem otestovala 62 hráčů. Úroveň pohybových schopností jsem porovnávala s běžnou populací. Chtěla jsem také zjistit, jak velké rozdíly budou u hráčů, kteří jsou rozděleni podle výkonnosti. Výzkumná část ukazuje, že nejlepších výsledků hráči dosáhli v testech, které testují silové schopnosti. Dál se ukázalo, že nejhorších výsledků hráči dosáhli při testování obratnosti. Průměrných výsledků dosahovali hráči při testovaná rychlostních schopností. KLÍČOVÁ SLOVA mladší školní věk, pohybové schopnosti, florbal, testování, motorické testy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The target of my thesis is to find out the level of physical abilities of younger school boys who are active in floorball. I tested the level of motor abilities using the Unifittest (6-60) and the Holistic Motor Test. I did the testing in the floorball club called Start 98 Prague, where I tested 62 players. I compared the level of motor abilities with the general population. I also wanted to find out how big the differences will be with the players who are divided by performance. The research section shows that the players have achieved the best results in their strengths tests. Furthermore, it turned out that the worst achievements were obtained by the players in agility tests. Average results were obtained by the players during their speed skills tests. KEYWORDS younger school, age, motor abilities, floorball, testing, motor abilities tests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dubová 1.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Dubová 759 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dubová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dubová 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 613 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB