velikost textu

Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelialne-mezenchymalnu tranziciu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelialne-mezenchymalnu tranziciu.
Název v češtině:
Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.
Název v angličtině:
The effect of flubendazole and mebendazole on epithelial-mesenchymal transition.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Hochmalová
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D.
Id práce:
209461
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- mezenchymálnu tranzíciu Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta (TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu aj metastázovaniu nádorov. V našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou metódy western blot sme stanovovali hladinu proteínov EMT markerov. Po ovplyvnení buniek flubendazolom došlo k významnému poklesu hladiny mRNA niektorých mezenchymálnych markerov, napr. N-kadherínu, MMP2, MMP9 a TWIST v porovnaní s bunkami kontrolnými. MikroRNA z rodiny miR-200, miR-200b a miR-200c, zahrnutá v procese EMT, sa značne zvýšila po ovplyvnení buniek FLU oproti kontrole. Hladina MiR-21, zodpovedná za nádorovú progresiu, bola výrazne znížená po aplikácii FLU. Mebendazol expresiu žiadneho z testovaných génov štatisticky významne nezmenil. Zo získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že flubendazol významne inhibuje expresiu mezenchymálnych markerov v bunkách s indukovanou EMT a teda by mohol zabraňovať vzniku nádorových metastáz.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole and mebendazole on the epithelial- mesenchymal transition. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process in which a non-motile epithelial cell switches to motile mesenchymal phenotype. This phenomenon is typical for multiple biological processes including cancer metastases. It could be induced by transforming growth factor-β (TGF-β) which is produced by cancer cells and which regulates its key transcription factors including SNAIL, ZEB and TWIST. EMT involves a series of defined events mediated by microtubules, including changes in cell shape and migration into the surrounding tissue. Based on these findings we suppose that the inhibition of tubulin polymerization could prevent the EMT process therefore cell migration and also cancer metastases. In our experiments, the effect of anthelminitic drugs flubendazole (FLU) and mebendazole (MBZ) on TGF-β-induced EMT in dysplastic oral keratinocytes was tested in vitro. Expression of molecules involved in EMT process was examined on microRNA and mRNA level using RT-PCR. The protein level of EMT markers was determined using western blot analysis. FLU treatment significantly decreased mRNA levels of some mesenchymal markers such as N-cadherin, MMP2, MMP9 and TWIST, in comparison with control cells. Also microRNA from miR-200 family, miR200b and miR200c, involved in EMT processes was considerably increased after FLU treatment of cells in comparison with controls. The level of miR21, responsible for cancer progression, was significantly decreased after FLU treatment. MBZ did not significantly affect expression of any tested genes. Taking together, FLU significantly inhibited expressions of mesenchymal markers of EMT in dysplastic oral keratinocytes, and it could possibly prevent cancer metastatic process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Hochmalová 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Hochmalová 211 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Hochmalová 266 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 290 kB