velikost textu

Edukační proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukační proces žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost
Název v angličtině:
The educational process of pupils with visual impaitment with an accent on the social skills and leisure activity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nicole Mihoková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Nováková, DiS.
Id práce:
209457
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
edukace|zrakové postižení|žák se zrakovým postižením|talent|sociální dovednost|zájmová činnost
Klíčová slova v angličtině:
education|visual impairment|pupil with visual impairment|talent|social skill|leisure activity
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá edukačním procesem žáků se zrakovým postižením s akcentem na sociální dovednosti a zájmovou činnost. Myšlenkou bakalářské práce je vytvoření pomocného materiálu pro rodiče zrakově postižených dětí předškolního věku, kteří se rozhodují ve výběru typu základní školy. Cílem bakalářské práce je zjistit míru zajištění zájmových činností pro žáky se zrakovým postižením a poukázat na důležitost sociálních dovedností a rozvoje talentu u žáků se zrakovým postižením ve školní i mimoškolní sféře vzdělávání. Cílem práce je také zjistit, jak pedagogičtí pracovníci speciálních základních škol a běžných základních škol a rodiče zrakově postižených žáků nahlíží na problematiku inkluze u osob se zrakovým postižením. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, vymezuje základní terminologii, seznamuje s podmínkami edukačního procesu žáka se zrakovým postižením. Teoretická část také informuje o důležitosti sociálních dovedností a rozvoje talentu u žáků se zrakovým postižením. Poslední kapitola této části se věnuje zájmovým činnostem. Praktická část je zpracována formou kvantitativního dotazování a doplněna o a rozhovory se žáky se zrakovým postižením především ze Školy Jaroslava Ježka (MŠ, ZŠ, PŠ a ZUŠ Jaroslava Ježka, Praha 1). KLÍČOVÁ SLOVA edukace, zrakové postižení, žák se zrakovým postižením, talent, sociální dovednost, zájmová činnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The submitted bachelor's degree thesis deals with the educational process of pupils with visual impairment while a special attention is paid to their social skills and interests. The idea of the bachelor thesis is to create an auxiliary material for parents of visually impaired preschool children who decide on the type of elementary school. The aim of this bachelor thesis is to find out the level of provision of interest activities for pupils with visual impairment and to point out the importance of social skills and talent development for pupils with visual impairment in school and out-of-school education. The aim of the thesis is also to find out how teachers of special primary schools and ordinary primary schools and parents of visually impaired pupils view the issue of inclusion in people with visual impairment. The thesis is divided into two parts: the theoretical one and the practical one. The theoretical part presents the problematics of visual impairment, it defines basic terminology, introduces conditions of the educational process of pupils with visual impairment. The theoretical part also informs about the importance of social skills and the evolution of talent of pupils with visual impairment. The last chapter of this part deals with leisure time activities. The practical part is processed in the form of quantitative questioning and supplemented by interviews with pupils with visual impairment, especially from the Jaroslav Ježek School (kindergarten, primary school, elementary school and art school of Jaroslav Ježek, Prague 1). KEY WORDS education, visual impairment, pupil with visual impairment, talent, social skill, leisure activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nicole Mihoková 1.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nicole Mihoková 233 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nicole Mihoková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nicole Mihoková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Nováková, DiS. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB