velikost textu

Rozvoj živočišné produkce v rozvojových a rozvinutých zemích a jeho dopady na přírodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj živočišné produkce v rozvojových a rozvinutých zemích a jeho dopady na přírodu
Název v angličtině:
Meat production and husbandary in developing and developed countries and its environmental impacts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpánka Šenfeldová
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Id práce:
209454
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvojové a rozvinuté země, intenzivní výroba, extenzivní výroba, produkce, spotřeba, klimatická změna, znečištění, emise, živočišná produkce
Klíčová slova v angličtině:
developing and developed countries, intensive production, extensive production, production, consumption, climate change, pollution, emissions, animal husbandry
Abstrakt:
Abstrakt Živočišná produkce je pro většinu z nás životně důležitá. Její dopady na přírodu jsou však alarmující. V této práci jsem se zabývala dopady chovu hospodářských zvířat na životní prostředí, zejména v oblasti jejich vlivu na globální klimatickou změnu, kontaminace a znečištění půd, emisemi v ovzduší, hospodařením s vodou a dopady chovu zvířat na biodiverzitu. Dále se zabývám otázkou, jak se dopady živočišné produkce liší v rozvojových a rozvinutých regionech světa a budoucími trendy v živočišné výrobě. V rozvojových zemích významně stoupá spotřeba masa, zatímco v rozvinutých zemích jeho produkce spíše stagnuje. Způsoby produkce se od sebe zásadně liší. V rozvinutých zemích převládá intenzivní forma výroby, která je charakteristická především vysokou koncentrací chovaných zvířat v halách a velkou produkcí hnoje, zvyšováním užitkovosti zvířat a s tím související snižování jejich počtu. V rozvojových zemích převládá extenzivní forma výroby, která souvisí se zvyšováním počtu zvířat, zejména pak pastevním způsobem. Chov zvířat venku na pastvě má negativní dopady na přírodní stanoviště a proces eroze. Jako vhodné řešení se nabízí celosvětové snížení spotřeby masa a využití nových alternativních řešení ve výživě pomocí hmyzích produktů. Klíčová slova: rozvojové a rozvinuté země, intenzivní výroba, extenzivní výroba, produkce, spotřeba, klimatická změna, znečištění, emise, živočišná produkce
Abstract v angličtině:
Abstract Although animal husbandry is vitally important to most of us, it‘s impacts on nature are alarming. In this work I deal with the environmental impacts of keeping farm animals, in particular in the area of their impact on global climate change, soil contamination and pollution, atmospheric emissions, water management and the impact of animal husbandry on biodiversity. I also ask whether the impacts of animal husbandry differ in developed and developing regions of the world and look at future trends in animal husbandry. Meat consumption is rising significantly in developing countries, whereas in developed countries its production is, if anything, stagnant. The means of production differ fundamentally. The predominant form of production in the developed countries is intensive, which is primarily characterised by high concentration of the kept animals in halls and large production of manure, increased utility of animals and associated reduction in their numbers. The predominant form of production in developing countries is extensive, which is associated with increasing the numbers of animals, in particular by grazing. Keeping animals outside on pasture has a negative impacts on natural stands and the erosion process. A global reduction in meat consumption and the utilisation of new alternative nutritional solutions in the form of insect products appears to be a suitable solution. Keywords: developing and developed countries, intensive production, extensive production, production, consumption, climate change, pollution, emissions, animal husbandry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Šenfeldová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpánka Šenfeldová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpánka Šenfeldová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Štěpánka Šenfeldová 398 kB