velikost textu

Posttraumatický růst u zdravotnických záchranářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posttraumatický růst u zdravotnických záchranářů
Název v angličtině:
The Posttraumatic Growth of the Paramedics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. David Marek
Vedoucí:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
Id práce:
209445
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Posttraumatický růst|trauma|copingové strategie|zdravotnický záchranář
Klíčová slova v angličtině:
Posttraumatic growth|trauma|coping strategies|paramedic
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá posttraumatickým růstem u zdravotnických záchranářů. V první části vymezuje pojem posttraumatického růstu a faktory, které ovlivňují jeho proces. Teoretická část je doplněna o nejdůležitější modely posttraumatického růstu. Závěr teoretické části je věnován profesi zdravotnického záchranáře, kde jsou popsány nároky na tuto profesi a možné intervence jak zvládnout náročnou událost. Empirická část se zabývá vztahem mezi posttraumatickým růstem a copingovými strategiemi u zdravotnických záchranářů. Používání pozitivních copingových strategií je jeden ze způsobů jak dosáhnout vyšší úrovně posttraumatického růstu. Práce vychází z použití dotazníků PTGI a SVF 78. Jedná se o dotazníky, které zjišťují úroveň dosaženého posttraumatického růstu a využívané copingové strategie. Dotazník PTGI sleduje změnu v pěti oblastech, kterými jsou Vztahy s ostatními, Silné stránky jedince, Nové možnosti, Změna v duchovní oblasti a Porozumění životu. Výzkum přinesl následující zjištění. Copingové strategie Kontrola situace, Kontrola reakcí a Pozitivní sebeinstrukce pozitivně korelovaly s vyšší úrovní posttraumatického růstu. Bylo zjištěno, že ženy dosahují signifikantně vyšších výsledků v oblastech Vztahy s ostatními a Porozumění životu. Mezi věkem respondenta, počtem let u ZZS bezdětností a posttraumatickým růstem nebyl nalezen žádný vztah. Klíčová slova Posttraumatický růst, trauma, copingové strategie, zdravotnický záchranář
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis follows up the topic of posttraumatic growth of paramedics. The first part clarifies the concept of posttraumatic growth and factors which influence the process of growth that is following the trauma. The most substantial models of posttraumatic growth are also included. A paramedic as a profession is described, too. In this part, requirements for paramedics and possible intervences often used to handle with the stressful event. The empiric part deals with the relationship between posttraumatic growth and coping strategies among paramedics. A use of positive coping strategies is a possible way how to reach a higher level of post traumatic growth. The questionnaires PTGI and SVF 78 are used in the research to detect the level of posttraumatic growth achieved and the coping strategy that is used by the participants. The questionnaire PTGI detects the change in five areas: relationships with other people, stregths, new opportunities, change in spiritual areas and understanding of life. The research shows positive corelation between the level of posttraumatic growth and following coping strategies: control of situation, control of reactions and positive self- instruction. It was also found that women reach significantly better in the subscales relationships with other people and understanding of life. No correlation was found between the posttraumatic growth and the age of participants, number of years spent as a paramedic and childlessness. Keywords Posttraumatic growth, trauma, coping strategies, paramedic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Marek 1.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Marek 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Marek 225 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Marek 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 154 kB