velikost textu

Terénní logopedická péče u osob s afázií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terénní logopedická péče u osob s afázií
Název v angličtině:
Speech therapy in home care for people with aphasia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Rejmanová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Horynová
Id práce:
209443
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Logopedická intervence, komunikace, narušená komunikační schopnost, afázie, terénní logopedická péče.
Klíčová slova v angličtině:
Speech intervention, communication, disturbed communications ability, aphasia, speech therapy in come care.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem diplomové práce je terénní logopedická péče u osob s afázií. Práce je koncipována do čtyř kapitol, z čehož první tři kapitoly jsou teoretického charakteru, čtvrtá kapitola je empirická. První kapitola se zaobírá definicí komunikace a narušené komunikační schopnosti, věnuje se centrální i periferní nervové soustavě a jejím vlivu na komunikační schopnost. Druhá kapitola se zaměřuje na afázii jako na druh získané narušené komunikační schopnosti u dospělých osob. Je zde popsána etiologie, symptomatologie a logopedická intervence, kam spadá diagnostika, terapie a prevence. Třetí kapitola zmiňuje systém organizace logopedické intervence v České republice, která je rozdělena do třech rezortů. Dále je popsána terénní logopedická péče, která je již běžnou součástí poskytované logopedické péče v zahraničí. Čtvrtá kapitola diplomové práce představuje smíšený design výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na poskytování terénní logopedické péče u nás. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat specifika terénní logopedické péče u osob s afázií a zmapovat poskytování této služby. Následně byly stanoveny dílčí cíle práce a výzkumné otázky. Bylo zpracováno uskutečněné dotazníkové šetření mezi logopedy a rozhovory s logopedy a osobami s afázií s dopomocí jejich rodin. V závěru práce byly shrnuty výsledky výzkumného šetření doplněna o doporučení pro logopedickou praxi. V příloze byl umístěn seznam kontaktů na pracoviště, které poskytují terénní logopedickou péči. KLÍČOVÁ SLOVA Logopedická intervence, komunikace, narušená komunikační schopnost, afázie, terénní logopedická péče.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of the thesis is speech therapy for people with aphasia. The thesis is divided into four chapters, the first three chapters are concerning the theory, the fourth chapter is empirical. The first chapter contains the definition of communication and the definition of disturbed communication ability, it dedicates the central and peripheral nervous system and its impact on the communication ability. The second chapter focuses on the aphasia as a kind of disturbed communication of ability gained by adults. Herein is described the etiology, symptomology and speech therapy intervention, the part of this is diagnostics, therapy and prevention. The third chapter mentions the system of organization of the speech therapy intervention in the Czech Republic which is divided into three sectors. Further is described the speech therapy in home care as an ordinary part of speech therapy abroad. The fourth chapter presents the combined research focused on provided speech therapy in home care in our country. The main purpose of such research was to analyse the specifics of speech therapy in home care for persons with aphasia and to record availability of providing this service. Then the minor goals and the research questions were determined. This was obtained by the questionnaire survey among the speech therapists and the interviews with the persons with aphasia together with the help of their families. In the end of the thesis the results were summarised and amended with recommendations for the speech therapy praxis. In the attachment contains the speech therapists contact list providing the speech therapy in home care. KEYWORDS Speech intervention, communication, disturbed communications ability, aphasia, speech therapy in come care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Rejmanová 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Rejmanová 768 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Rejmanová 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Rejmanová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Horynová 772 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB