velikost textu

Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice
Název v angličtině:
Legal regulation of special territorial protection of nature and landscape in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Šílený
Vedoucí:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
209439
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zvláště chráněná území, Natura 2000, příroda a krajina
Klíčová slova v angličtině:
Specially protected areas, Natura 2000, nature and landscape
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je právní úprava zvláštní územní ochrany přírody a krajiny v České republice. Práce se soustředí především na právní úpravu velkoplošných zvláště chráněných území, nicméně je zde věnován prostor i maloplošným zvláště chráněným územím a soustavě Natura 2000. Práce je systematicky rozdělena do úvodu, tří částí a závěru. Stěžejním pilířem práce je její druhá část. První část se věnuje obecně ochraně životního prostředí a dále její složkové ochraně (ochraně ovzduší, ochraně vod, ochraně půdy, ochraně lesa a ochraně přírody a krajiny), a rovněž zde dochází k vymezení nejvýznamnějších pojmů z oblasti ochrany přírody a krajiny. Druhá část této diplomové práce se ve své první kapitole věnuje odlišení obecné ochrany přírody a krajiny od zvláštní ochrany přírody a krajiny, rozdělení na územní a druhovou ochranu a rozlišení velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území. Druhá kapitola této části se věnuje zvláště chráněným územím v České republice a zároveň obsahuje díly věnované jednotlivým zvláště chráněným územím (národním parkům, chráněným krajinným oblastem, národním přírodním rezervacím, přírodním rezervacím, národním přírodním památkám a přírodním památkám), ve kterých je prostor věnován jejich právní definici, formě vyhlašování, nástrojům ochrany a péče (základním ochranným podmínkám, bližším ochranným podmínkám, výjimkám ze zákazů, ochranným pásmům a plánům, respektive zásadám, péče) a správě těchto území. Třetí část této diplomové práce je pak věnována soustavě Natura 2000 obecně, evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem. Rovněž ve třetí části je věnován prostor formám vyhlašování, definicím pojmů a způsobům ochrany takovýchto území. V závěru autor shrnuje zaměření této diplomové práce a přináší vlastní názory, návrhy a úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is legal regulation of special territorial protection of nature and landscape in the Czech republic. The diploma thesis focuses itself mainly on the legal regulation of large-scaled specially protected areas, however some room is given also to small-scaled specially protected areas and to Natura 2000 system. This diploma thesis is systematically divided into the introduction, three parts and the conclusion. The main part of this thesis is its second part. The fisrt part deals with the protection of the environment in general and its component protection (air protection, water protection, soil protection, forest protection and protection of nature and landscape), and also defines the most important terms in field of nature and landscape protection. The second part of this diploma thesis in its first chapter deals with the differentiation of the general nature and landscape protection from the special protection of nature and landscape, the division into territorial and species protection and the distinction of large-scaled and small-scaled specially protected areas. The second chapter of this section deals with specially protected areas in the Czech republic and also contains units dedicated to individual specially protected areas (national parks, protected landscape areas, national nature reserves, nature reserves, national natural monuments and natural monuments), in which the room is dedicated to their legal definition, form of announcement, tools of protection and care (basic protective conditions, closer protective conditions, exceptions to bans, protective zones and plans and principles of care) and management of these territories. The third part of this diploma thesis is devoted to the Natura 2000 system in general, localities of european importance and bird areas. Also in the third part is some room devoted to the forms of announcement, definitions of terms and ways of protecting such territories. In the conclusion, the author summarizes the focus of this diploma thesis and brings his own opinions, suggestions and considerations de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Šílený 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Šílený 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Šílený 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB