velikost textu

Edukace žáků v základní škole při dětské léčebně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edukace žáků v základní škole při dětské léčebně
Název v angličtině:
Education of pupils at elementary school at the children's sanatorium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sandra Křenková
Vedoucí:
Mgr. Jana Pálenská
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
209423
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
edukace|žák se speciálními vzdělávacími potřebami|škola při dětské léčebně|škola v hlavním vzdělávacím proudu|kompetence pedagoga
Klíčová slova v angličtině:
education|child with special educational needs|school at the children's sanatorium|elementary school|pedagogue competence
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce má za cíl popsat specifika edukace v základní škole při dětské léčebně konkrétně v Luhačovicích a následně komparovat s podobou edukace v běžné základní škole. Jedná se o teoreticko-empirickou práci. V teoretické části se popisuje škola při zdravotnickém zařízení, její charakteristika, historie a denní režim. Další část práce se zaměřuje již na konkrétní pracoviště, jedná se o Základní školu při dětské léčebně v Luhačovicích. V praktické části byla použita metoda pozorování výuky v této škole v komparaci s výukou v Základní škole v Luhačovicích. U pedagogů působících v Základní škole při dětské léčebně v Luhačovicích bylo provedeno dotazníkové šetření. Cílem této práce je ukázat jakou roli má pedagog v komplexní péči o hospitalizované dítě, která by neměla být nikdy a nikým podceňována. Klíčová slova edukace, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, škola při dětské léčebně, škola v hlavním vzdělávacím proudu, kompetence pedagoga
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to describe the specifications of the education at the elementary school at the children‘s sanatorium in Luhačovice and then compare it with the form of education at the common elementary school. It is a theoretical-empirical work. The theoretical part describes the school at the children’s sanatorium, its characteristics, history and daily program. Another part of the thesis focuses on a specific workplace, it is the elementary school at the children‘s sanatorium in Luhačovice. In the practical part was used the method of observation of teaching at this school in comparison with teaching at the common elementary school in Luhačovice. The questionnaire survey was conducted for pedagogues working at the elementary school at the children‘s sanatorium in Luhačovice. The aim of this work is to show the role of the pedagogue in the complex care of a hospitalized child who should never be underestimated by anyone. Keywords education, child with special educational needs, school at the children’s sanatorium, elementary school, pedagogue competence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Křenková 6.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Křenková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Křenková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Pálenská 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB