velikost textu

Specifické poruchy učení u žáka v maturitním ročníku střední odborné školy a jeho schopnost sebehodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické poruchy učení u žáka v maturitním ročníku střední odborné školy a jeho schopnost sebehodnocení
Název v angličtině:
Specific learning difficulties of student in graduation year of vocational school and his ability to self - evaluate
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pospíšilová
Vedoucí:
Mgr. Jana Pálenská
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
209421
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení|sebehodnocení|maturita|sebepojetí|škola|žák|rodina
Klíčová slova v angličtině:
specific learning difficulties|self – evaluate|graduation|self – concept|school|student|family
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou života žáka se specifickými poruchami učení (dále už SPU) v maturitním ročníku a jeho přípravou na závěrečnou zkoušku. Práce se věnuje jeho sebehodnocení a sebepojetí, jeho vztahu k rodině, škole a k výsledkům učení. Cílem práce je porovnat učební styly žáků se SPU a žáků bez poruchy a jejich přípravu na maturitní zkoušku. Jedná se o teoreticko-empirickou práci. V teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku poruch SPU, diagnostiku a zejména učební styly, které jsou hlavní složkou praktické části práce. V další části se již zaměřuje na konkrétního žáka, jeho projevy, sebehodnocení a zejména školní úspěšnost. Praktická část se skládá ze dvou částí. Cílem výzkumu je zjistit pohled žáků střední odborné školy na specifické poruchy učení, učební styly a způsob přípravy studentů se SPU na maturitní zkoušku. První část je dotazníkové šetření, které je provedeno u studentů na Střední odborné škole ve Světlé nad Sázavou, ve třídě, kde se nachází 4 žáci se SPU. Třída má dohromady 22 studentů. Druhá část je rozhovor s matkou konkrétního žáka – její zkušenosti s poruchou, jak pomáhala svému synovi s učením např. v 1. třídě, její názor na učební techniky svého syna a jeho přípravu na zkoušku. Závěr výzkumu je shrnutí efektivních technik a metod, jak zvládat projevy SPU a jak se nejlépe připravit na zkoušku. Také zmíním učební techniky žáků, kteří SPU nemají a případně rozeberu shodné styly a způsoby učení. Klíčová slova: specifické poruchy učení, sebehodnocení, sebepojetí, škola, maturita, žák, rodina.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with characteristics of student life with specific learning dificulities (next SPU) in graduation year, preparation for the final exam. The work deals with his self-evaluate and self-concept in relationship to family, school, and learning score. The purpose of thesis is to compare learning styles of students with SPU and students without disabilities and their preparation for school – leaving examination. This is a theoretical- empirical work. In the theoretical part, the thesis focuses on the characteristics of SPU disorders, diagnostics and especially the teaching styles, which are the main part of the practical part of the thesis. The next part focuses on a particular student, his speeches, self- evaluation and especially school success. The practical part consists of two parts. The purpose of the research is to find out the student’s view of SPU students at the Secondary vocational school, their learning styles and the mean of preparing students with SPU for graduation exams. The first part is a questionnaire survey, which is conducted by students at the Secondary Vocational School in Světlá nad Sázavou, in a classroom where 4 students have SPU. The class has 22 students. The second part is an interview with the mother of a particular pupil - her experience with a disorder, how she helped her son with learning, for example in class first, her opinion on her son's teaching techniques and his preparation for the exam. The conclusion of the research is a summary of effective techniques and methods, how to manage SPU speeches and how the best to prepare for the exam. I also describe the teaching techniques of students, who do not have SPU and the same styles and ways of learning. Key words: specific learning difficulties, self – evaluate, self – concept, school, graduation, student, family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pospíšilová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Pospíšilová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Pospíšilová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Pálenská 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB