velikost textu

Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce asistenta podporující vývoj dětí v sociálně slabých podmínkách.
Název v angličtině:
Work of a assistant supporting the development of socially disadvantaged children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpán Mezenský
Vedoucí:
Mgr. Ing. Olga Angelovská
Oponent:
Mgr. Kamila Vlčková
Id práce:
209419
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Michael Lipsky, Teorie liniových pracovníků, Sociální asistent, Děti se sociálním znevýhodněním
Klíčová slova v angličtině:
Michael Lipsky, Theory of Street-leve Bureaucracy, Social assistant, Socially disadvantaged children
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá prací asistentů pracujících s dětmi ze sociálně slabých rodin při individuálních schůzkách. Mapuje její podobu a zkoumá, jakým způsobem na svoji bývalou práci asistenta nahlížejí samotní asistenti. Popis práce asistenta se vztahuje k existující teorii liniových pracovníků, jejíž hlavní koncepty jsou popsané v teoretické části bakalářské práce. Ve své teoretické části práce dále seznamuje s teorií motivace, která hraje významnou roli při setrvávání asistentů na svojí pozici. Analyzováním polostrukturovaných rozhovorů provedených s bývalými asistenty je zjištěna podoba konceptů teorie liniových pracovníků v prostředí práce asistentů dětí ze sociálně slabých rodin. Hlavními zjištěními jsou, že asistenti pracují samostatně, práci vykonávají, dokud pociťují motivaci, a poté prostředí opouští. Systém podpor a překážky v práci asistentů závisí převážně na lidském faktoru. Dále bylo zjištěno, že toto odvětví dobrovolnictví dosáhlo manažerské úrovně.
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of this bachelor thesis is the work of the assistants working with children from socially vulnerable families through the way of individual meetings. It maps its form and examines the ways the former assistants themselves see their work as assistants. The description of the work of assistant relates to the Street-level Bureaucracy theory which main concepts are described in the theoretical part of this thesis. Furthermore, in its theoretical part the thesis presents the Theory of Motivation playing substantial role in continuous work of assistants in the field. By analyzing of semi-structured interviews performed with the former assistants the form of concepts of Street-level Bureaucracy theory in the environment of work of assistants of children from socially vulnerable families is examined. The main findings lie in the facts that assistants work independently, they perform the work until their motivation is present and then leaves the environment. The system of support and obstacles in the work of assistants depends mainly on human factor. It was further found that this area of volunteering reaches the management level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpán Mezenský 509 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Štěpán Mezenský 211 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Štěpán Mezenský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Štěpán Mezenský 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Olga Angelovská 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Vlčková 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB