velikost textu

Kriminalistické problémy vyšetřování sexuálních deliktů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalistické problémy vyšetřování sexuálních deliktů
Název v angličtině:
Criminalistic issues of the investigation of sexual criminal acts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Holubová
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
209405
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohlavní zneužití – vyšetřování – metodika
Klíčová slova v angličtině:
child sexual abuse – investigation – methodology
Abstrakt:
Kriminalistické problémy vyšetřování sexuálních deliktů ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na metodiku vyšetřování trestného činu pohlavního zneužití. Podává nejen teoretický výklad uvedené problematiky, ale také uvádí reálné poznatky získané studiem ukončených soudních spisů. Skutková podstata trestného činu pohlavního zneužívání není v trestním právu novinkou a je často předmětem odborných prací a diskuzí. S ohledem na skutečnost, v jak vysoké míře je tento trestný čin páchán, a ve spojení s vysokou latencí, kterou se vyznačuje, se ovšem stále jedná o velmi aktuální téma. Práce má proto snahu zdůraznit některá teoretická i praktická úskalí jeho odhalování / vyšetřování a porovnat soulad výsledků vlastního šetření s vypracovanými metodikami. Práce je tematicky rozdělena do třech celků, kdy první z nich nastiňuje vývoj právní úpravy samotného trestného činu pohlavního zneužití, detailněji vykládá pojem pohlavního zneužití a pojmy související, prezentuje aktuální statistická data ohledně tohoto deliktu za rok 2018, uvádí problematiku pachatele a oběti pohlavního zneužití a popisuje jeho typické způsoby spáchání. V druhé části je popsána samotná metodika vyšetřování deliktu pohlavního zneužití, konkrétně je čtenář uveden do problematiky místa činu, typických stop, typických vyšetřovacích situací, zvláštností předmětu vyšetřování, zvláštností podnětů k vyšetřování, nadto je nastíněna problematika počátečních úkonů, vyšetřovacích verzí a úkonů následných. Třetí a zároveň stěžejní část práce je tvořena šetřením vyplývajícím z analýzy 58 uzavřených soudních spisů, které se pohlavního zneužití týkaly. Grafické znázornění doprovázené slovním komentářem má čtenáři přiblížit realitu a umožnit mu tak vytvoření si vlastního úsudku nejen co se týče účinnosti vyšetřování, ale také co se týče charakteru pohlavních zneužití jako celku. Uvedené celky jsou rozčleněny do 11 logicky navazujících kapitol popisujících komplexně problematiku vyšetřování pohlavního zneužití. Diplomová práce má za cíl porovnat teoretickou a praktickou rovinu vyšetřování trestného činu pohlavního zneužití, vyzdvihnout bezproblémová místa a naopak upozornit na problematické aspekty a navrhnout jejich řešení. Klíčová slova: pohlavní zneužití – vyšetřování – metodika
Abstract v angličtině:
Criminalistic issues of the investigation of sexual criminal acts ABSTRACT The diploma thesis examines the methodology of the investigation of a crime of child sexual abuse. It provides not only a theoretical explanation of those issues, besides that demonstrates real findings obtained by the research of the terminated court records. The facts of the crime of sexual abuse is nowise new. Indeed, it had often been the main focus of academical literature and discussions. Considering the fact of the high intensity of sexual abuse commitment alongside the high latency related, this act is still a burning topic. Therefore, the thesis tries to emphasise some theoretical and practical difficulties of its detection / investigation and compare the compliance of the results of the research with the developed methodologies. The thesis is thematically divided into three sections. The first segment outlines the development of the legal regulation of the crime of child sexual abuse, explains the concept of the child sexual abuse and the concepts related in detail, presents actual statistic data concerning this crime in the year 2018, states the problem of perpetrator and victim of child sexual abuse and describes its typical ways of committing. The second part examines the issues of the methodology of the investigation of child sexual abuse as itself. The reader is brought explicitly into the problem of the crime scene, typical tracks, typical situations of the investigation, peculiarities of the subject of the investigation, peculiarities of the impulses of the investigation. The third and simultaneously crucial part of the thesis consists of the research resulting from the analysis of the fifty-eight terminated court records regarding child sexual abuse. The graphical representation accompanied by the verbal comment intents to bring readers closer to the reality and allows them to make their own opinion, not only about the effectiveness of the investigation but also about the character of the child sexual abuse as a whole. The segments mentioned above are divides into eleven logically related chapters describing the issue of the investigation of the child sexual abuse in one piece in depth. This diploma aims to compare the theoretical and the practical perspective of the investigation of the crime of child sexual abuse, highlight problem-free segments in the contrast of drawing attention to alert aspects and suggesting their solution. Key words child sexual abuse – investigation – methodology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Holubová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Holubová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Holubová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 152 kB