velikost textu

Agatha Christie v české literární kultuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agatha Christie v české literární kultuře
Název v angličtině:
Agatha Christie in Czech Literary Culture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Viktória Šupšaková
Vedoucí:
Mgr. Markéta Řadová Holanová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Id práce:
209401
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Agatha Christie|česká literární kultura|periodika|česká recepce|detektivní román|20. století
Klíčová slova v angličtině:
Agatha Christie|Czech literary culture|journal|Czech reception|detective novel|20th century
Abstrakt:
Abstrakt V předkládané bakalářské práci se soustředíme na osobnost britské spisovatelky Agathy Christie (1890–1976) a její dílo v české literární kultuře. V úvodu se nachází její stručný životopis a charakteristika nejen prozaického díla, které se řadí k detektivnímu žánru, ale i divadelních her, příběhů psaných pod pseudonymem Mary Westmacott a jiných textů (soupis díla v příloze), s nastíněním kontextu – co ve stejné době publikovali jiní britští spisovatelé ve Velké Británii. Po snaze o definici detektivky se zde nachází historie detektivního žánru, která je rozdělená na světovou a českou část, s těmi nejdůležitějšími osobnostmi tohoto žánru a jejich díly. Následuje těžiště práce, které mapuje česká knižní vydání Agathy Christie, tj. od jejich počátků v roce 1927 až po současnost. Dále se věnujeme recepci jejího díla v české literární kultuře, jak se odrážela na stránkách periodik. V závěru práce se snažíme konstruovat vývoj pohledu na Agathu Christie jakožto spisovatelku detektivního žánru na základě recepce jejího díla a pohledem na nakladatelství, které její dílo vydávaly.
Abstract v angličtině:
Abstract In seen bachelor thesis we focus on British written being Agatha Christie (1890–1976) and her work in Czech literature culture. At the beginning is her brief résumé and characteristics not just of a prosaic work, which is close to detective genre, but also drama plays, stories written under her pseudonym Mary Westmacott and other texts (summary in attachment), with touching of context of what was written but other British writter in Great Britain. After a try of making a definition of detective piece is here seen a history of detective genre, which is divided on world and Czech part, with the most important beings of this genre and their pieces. Following the main part of this thesis maps Czech publishings of Agatha Christie, from the begining in 1927 until these days. Continuing with reception of her work in Czech literature culture and how it was reflected in periodicals. In the end of my work we try to construct evolution of the view of Agatha Christie as a writer of the detective genre at the base of the reception of her work and through the view of publishers who published her work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Viktória Šupšaková 645 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Viktória Šupšaková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Viktória Šupšaková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Řadová Holanová, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 152 kB