velikost textu

Sociální média a pracovní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální média a pracovní právo
Název v angličtině:
Social Media and Labour Law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Novotná
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
209400
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální síť, pracovněprávní spory, pracovní poměr
Klíčová slova v angličtině:
social network, labour law disputes, employment
Abstrakt:
Sociální média a pracovní právo Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje relativně novému společenskému fenoménu sociálních sítí a jeho působení na různé instituty pracovního práva. Hlavním cílem práce je zmapování nejvýraznějších sporů, které se uskutečnily jak v České republice, tak ve světě na národní úrovni, případně na úrovni evropské. Zanalyzovala jsem jejich průběh, řešení a odůvodnění a upozornila jsem na případný rozpor mezi nimi a doplnila je o svůj pohled na danou problematiku a na právní úpravu a její nedostatky. Práci jsem z důvodu přehlednosti a systematičnosti strukturovala do dvou částí. V první části jsem se věnovala uvedení do tématu, při kterém jsem zmínila přesah problematiky do ústavního práva a řešila téma střetu dvou a více ústavních práv. Velmi často se při pracovněprávním sporu setkáme se střetem práva zaměstnance na svobodu projevu a soukromí a práva zaměstnavatele na ochranu majetku. V této kapitole jsem rovněž rozpracovala specifika řešení pracovněprávních sporů, neboť právě spory jsou pro zbytek této práce stěžejní. Ve druhé části se již věnuji jednotlivým aspektům vlivu sociálních sítí na pracovněprávní instituty. Tuto zásadní oblast práce jsem rozdělila na tři podkapitoly, a to dle období vzniku problematické situace v závislosti na fázi pracovního poměru, totiž před vznikem pracovního poměru, v době trvání pracovního poměru a po jeho skončení. Mezi hlavní prvky této práce tak patří oblast zjišťování informací na sociálních sítích jak zaměstnancem, tak zaměstnavatelem, zveřejňování příspěvků na sociálních sítích různým způsobem komentující dění na pracovišti, používání sociálních sítí v pracovní době a případně poškození dobré pověsti zaměstnavatele příspěvkem (ať už obsahuje pravdivé či nepravdivé informace) popisujícím vnitřní poměry zaměstnavatele. V závěru práce shrnuji své poznatky získané psaním této práce a upozorňuji na potenciální nedostatky současné právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Social Media and Labour Law Abstract This diploma thesis deals with the relatively new social phenomenon of social networks and its influence on various labour law institutes. The main aim of the work is to map out the most striking disputes that were judged both in the Czech Republic and in the world at national level, or at European level by European Court for Human Rights and Court of Justice of the European Union. I analysed their course, solution, justification, and pointed out the possible contradiction between them and add my point of view of the issue and the legal regulation and its shortcomings. For the sake of clarity and systematicity, I have structured the text into two parts. In the first part, I focused on introducing the topic in which I mentioned the overlapping of the issue into constitutional law and the issue of conflict of two or more constitutional rights. Very often, in a legal dispute, we encounter a conflict of employee's right to freedom of speech and privacy and the rights of an employer to protect property. In this chapter, I also worked out the specifics of labour law disputes, as the disputes are crucial for the rest of this thesis. In the second part I deal with individual aspects of the influence of social networks on labour law institutes. This crucial area of work was divided into three sub-chapters, according to the period of the problematic situation, depending on the stage of the employment relationship – before the employment relationship, during the employment relationship and after its termination. The main elements of this work include the detection of information on both the employee and the employer, the publication of contributions on social networks commenting on the workplace in various ways, the use of social networks during working hours, and possibly damage to the reputation of the employer by contribution (whether true or false information) describing the employer's internal circumstances. At the end of the thesis I summarize my knowledge gained from the writing of this thesis and draw attention to the potential shortcomings of the current legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Novotná 648 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Novotná 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Novotná 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 152 kB