velikost textu

Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Silné sněžení v Česku a hodnocení jeho extremity
Název v angličtině:
Heavy snowfall in Czechia and snowfall extremity evaluation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Kolář
Vedoucí:
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Nedělčev
Id práce:
209385
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
silné sněžení, index extremity
Klíčová slova v angličtině:
heavy snowfall, extremity evaluation
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vybranými událostmi silného sněžení a hodnocením jejich extremity na území Česka v období 2009-2013. Na základě rešerše literatury jsou popsány čtyři způsoby, jak hodnotit extremitu událostí silného sněžení. V Česku dosud jediným používaným nástrojem je nejvyšší zaznamenaná výška nového sněhu, která představuje údaj o bodové extremitě. Další možností je hodnocení velikosti území s výškou nového sněhu podle kritérií Systému integrované výstražné služby. Třetím způsobem je regionální index sněžení RSI, uvažující kromě velikosti zasažené plochy i počet v ní žijících obyvatel. Hodnotit události silného sněžení by bylo možné i pomoci indexu extremity počasí WEI, který by kvantifikoval plošné rozdělení dob opakování výšky nového sněhu na meteorologických stanicích. V praktické části je pomocí prvních tří kritérií vyhodnocena extremita čtyř vybraných událostí a je poukázáno na odlišnosti vyplývající z použitých nástrojů. Z výsledků hodnocení extremity jednotlivých událostí silného sněžení podle různých indexů vyplývá rozdílnost výsledků v hodnocení extremity u stejné události v závislosti na použitém hodnotícím indexu. Největší rozdílnost ve výsledcích zaznamenáváme při porovnání extremity mezi nejvyšší denní výškou nového sněhu a extremitou podle upraveného regionálního indexu sněžení. Události silného sněžení, které plošně zasáhnou nižší polohy s vyšší hustotou zalidnění, ale s nižší maximální výškou nového sněhu, se jeví jako extrémnější než události prostorově omezené na vyšší polohy, kde maximální výška nového sněhu je podstatně vyšší vlivem orografického zesílení sněhových srážek. Klíčová slova: meteorologický extrém, silné sněžení, index extremity, Česko, výška nového sněhu, výstražný systém
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with selected heavy snowfall events and evaluation of their extremity in Czechia in the period 2009-2013. Based on a literature search, four methods to assess the extremity of heavy snowfall events are described. In Czechia, the only tool used so far is the highest recorded depth of fresh snow, which represents an indication of point extremities. Another option is to evaluate the size of the area with the depth of fresh snow according to the criteria of the Integrated Warning Service System. The third way is the regional snowfall index (RSI), considering not only the size of the affected area but also the number of population in it. It would also be possible to assess the heavy snowfall events with the help of the weather extremity index (WEI), which would quantify the area distribution of return periods of depth of fresh snow at meteorological stations. In the second part of the thesis, the extremity of four selected events is evaluated using the first three criteria and the differences resulting from the tools used are pointed out. The results of the extremity assessment of individual heavy snowfall events according to different indices show a difference in the results in the extremity assessment for the same event depending on the evaluation index used. We record the maximum difference in the results when comparing the extremity between the highest daily depth of fresh snow and the extremity according to the adjusted regional snowfall index. Heavy snowfall events, which affect lower positions with higher population density but lower maximum depth of fresh snow, appear to be more extreme than events spatially limited to higher positions, where the maximum depth of fresh snow is significantly higher due to orographic intensification of snowfall. Keywords: meteorological extreme, heavy snowfall, extremity index, Czechia, depth of fresh snow, warning service system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Kolář 9.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šimon Kolář 2.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Kolář 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Kolář 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Nedělčev 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 152 kB