velikost textu

Chůze jako diagnostický marker neurodegenerace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chůze jako diagnostický marker neurodegenerace
Název v angličtině:
Gait as a diagnostic marker for neurodegeneration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Pytlíčková
Vedoucí:
Mgr. Jan Novák
Oponent:
Mgr. Anežka Kotěrová
Id práce:
209380
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem vztahu chůze a neurodegenerativních chorob. Začátek práce je věnován obecné definici chůze a faktorům, které se podílejí na její variabilitě. Dále je popsána její struktura, z jakých fází se cyklus chůze skládá a jak tyto jednotlivé fáze vypadají. Následně je nastíněn evoluční aspekt bipedie. Další část se věnuje nervovému řízení motorické práce. Popisuje, jaké oblasti centrální a periferní nervové soustavy jsou do ní zapojeny a jak funguje celá dráha od centrální nervové soustavy, kde vzniká podnět k pohybu, přes nervové dráhy až k periferii, kde je informace o provedení pohybu uskutečněna příslušnou svalovou jednotkou. Poté se práce zabývá jednotlivými metodami využívanými ke kvanitifikaci chůze. Ty jsou pro potřeby této práce rozděleny na standardizované, které jsou běžně prováděny v klinickém prostředí, tedy v nemocničních zařízeních nebo laboratorních pracovištích, a na real-life měření, jež jsou využívána pro dlouhodobé monitorování v podmínkách každodenního života pacienta. Standardizované testy jsou dále rozděleny na neinvazivní a invazivní podle toho, zda dochází k narušení integrity jedince či nikoliv. Praktická aplikace těchto metod je popsána na čtyřech vybraných neurodegenerativních chorobách. Pozornost je zaměřena na jejich charakteristiky, na to, jaké způsobují změny v chování a v pohybu člověka, a hlavně na jejich vliv na chůzi. Klíčová slova: bipedie, člověk, neurodegenerativní choroby, chůze, měření
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor theis describes the relationship between gait and neurodegenerative diseases. The beginning of the work is devoted to the general definition of walking and factors that contribute to its variability. The strucutre of the walk cycle is described and what phases of the cycle look like. Subsequently, the evolutionary aspect of bipedia is outlined. The next part is devoted to the neural control of motor work. It describes which areas of the central and peripheral nervous system are involved in it and how the entire pathway from the central system, where the stimulus to motion is generated, through the nerve pathways to the periphery, where the movement is performer by the muscle unit. Then the thesis deals with individual methods used for quantification of walking. For the purposes of this work, these are divided into standardized ones that are routinely performer in a clinical setting, ie in hospital or laboratory, and real-life measurements, which are used for long-term monitoring in the patient’s everyday life conditions. Standardized tests are further divided into non-invasive and invasive depending on whether or not the integrity of the individual is impaired. Practical application of these methods is described on four selected neurodegenerative diseases. Attention is focused on their characteristics, on how they cause changes in human behavior and movement, and especially on their influence on walking. Key words: bipedalism, human, neurodegenerative diseases, gait, measurement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Pytlíčková 808 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Pytlíčková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Pytlíčková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Novák 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anežka Kotěrová 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Kristýna Pytlíčková 306 kB