velikost textu

Constructions clivées en français et leurs équivalents en tchèque et en espagnol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Constructions clivées en français et leurs équivalents en tchèque et en espagnol
Název v češtině:
Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Název v angličtině:
French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zdislava Dubišarová
Vedoucí:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Id práce:
209379
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp
Klíčová slova v angličtině:
cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp
Abstrakt:
Abstrakt Francouzské vytýkací prostředky a jejich protějšky v češtině a ve španělštině Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění popsat vliv tématicko-rématického členění věty na výskyt vytýkacích konstrukcí ve francouzštině a pomocí odborné literatury vyhledat možné české a španělské ekvivalenty této struktury. V obou těchto jazycích vytýkací konstrukce existují, najdeme zde ale i jiné způsoby, jak větu tématicko-rématicky členit a tudíž i jak tuto francouzskou strukturu přeložit. V rámci teorie aktuálního větného členění popíšeme rozdíly mezi větnou stavbou těchto tří jazyků, z kterých vyplývá užití rozdílných jazykových prostředků pro zapojení výpovědi do kontextu a tudíž i pro zdůraznění některého větného členu. Dále si tato práce klade za cíl metodou kontrastivní analýzy na základě materiálu z francouzsko-české a francouzsko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp zjistit a popsat reálně užívané překlady této struktury z francouzštiny do češtiny a do španělštiny, jejich variabilitu, četnost v závislosti na typu textu a v neposlední řadě také faktory hrající ve volbě překladu roli. Cílem této práce je provázat poznatky získané z teoretické i praktické části a zjistit, jaké jazykové prostředky jsou španělský a český jazyk schopny užít jakožto ekvivalenty francouzských vytýkacích konstrukcí a které z těchto prostředků (a v jaké míře) jsou pak reálně užity v textech přítomných v paralelním korpusu InterCorp, vypozorovat faktory, které ve volbě toho či onoho překladu hrají roli a popsat jakým způsobem se variabilita volených ekvivalentů liší mezi českým a španělským jazykem.
Abstract v angličtině:
Abstrakt French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the theory of functional sentence perspective, also, this thesis searches possible Czech and Spanish equivalents of this structure in literature. In both of these languages exist cleft sentences, however we can also find other ways in how to divide the sentence to the theme and rheme parts, which, also means various ways on how to translate this French structure. Within the theory of functional sentence perspective we will describe the differences between the syntax of these three languages which imply the use of different linguistic resources to connect the language utterance to the context and also to emphasize one constituent of the sentence. One of the aims of this thesis is to find and describe actually used translations of this structure from French language to Czech language and to Spanish language, their variability, frequency depending on the type of text and last but not least, other factors affecting the choice of the translation. The thesis is aiming to connect the findings from theoretical and practical part so we can find out which language resources are possible to be used in Spanish and Czech as equivalents of French cleft-sentences and which of these resources (and with what frequency) are then actually used in texts of the parallel corpus InterCorp. We will also observe the factors affecting the choice of the translation and to describe the difference of the variability of used language resources in Czech and in Spanish.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zdislava Dubišarová 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zdislava Dubišarová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zdislava Dubišarová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 820 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB