velikost textu

Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich
Název v angličtině:
Causal objections to a bill of exchange and a promissory note, their types and proceedings related to them
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Vacek
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Id práce:
209371
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
směnka, kauzální námitky, směnečný platební rozkaz
Klíčová slova v angličtině:
bill of exchange, causal objections, bill of exchange payment order
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich Tématem této diplomové práce jsou směnečné kauzální námitky, jejich druhy a řízení o nich. Cílem práce je komplexní rozbor kauzálních námitek jako obrany proti uplatněné směnce, a to na základě analýzy odborných textů a judikatury. Práce se tak věnuje jak kauzálním námitkám jako hmotněprávnímu institutu směnečného práva, tak jejich praktické aplikaci přes procesněprávní institut námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu. Práce se skládá z úvodu, tří kapitol a závěru. První kapitola se věnuje základním aspektům pojmu směnka. Kapitola se člení na čtyři podkapitoly. V první podkapitole jsou rozebírány různé definice směnky, jak jsou k nalezení v judikatuře a v odborné literatuře a tyto definice jsou vzájemně srovnávány. Druhá podkapitola je věnována charakteristickým znakům směnky jako cenného papíru. Její podstatné náležitosti jsou popsány v třetí podkapitole. Čtvrtá podkapitola analyzuje definiční znaky směnečných závazků, jejichž pochopení je nezbytné k dalšímu pojednávání o kauzálních námitkách. Druhá kapitola se věnuje kauzálním námitkám, a je rozdělena do čtyř podkapitol. V úvodu kapitoly je popsáno, o jakých námitkách lze hovořit jako o kauzálních. Funkce směnky ke kauzálnímu vztahu je tématem první podkapitoly. Druhá podkapitola je věnována námitkám z vlastních vztahů, resp. vymezení tohoto pojmu proti pojmu kauzální námitky. Třetí podkapitola se zabývá přechodem kauzálních námitek spolu se směnkou. Čtvrtá podkapitola pojednává o druzích kauzálních námitek, jejich možném dělení a uvádí příklady k těmto druhům. Třetí kapitola analyzuje uplatnění kauzálních námitek v řízení o směnečném platebním rozkazu. Tato kapitola se dělí na tři podkapitoly. V první kapitole jsou rozebrány podmínky vydání směnečného platebního rozkazu. Druhá podkapitola je věnována námitkám proti směnečnému platebnímu rozkazu, jejich obsahu a zvláštní koncentraci. Konečně třetí podkapitola pojednává o jednání o podaných námitkách a o ukončení řízení o směnečném platebním rozkazu. Klíčová slova: směnka, kauzální námitky, směnečný platební rozkaz
Abstract v angličtině:
Abstract and keywords Causal objections to a bill of exchange and a promissory note, their types and proceedings related to them The subject of this thesis are causal objections to bill of exchange and promissory note, their types and proceedings related to them. The aim of the thesis is to provide a comprehensive overview of causal objections as a defense against produced bill of exchange (promissory note) based on an analysis of prosessional literature on the topic and the relevant case law. Thus, the thesis deals both with causal objections as substantive law institute and their practical application through procedural law institute of objections against bill of exchange (promissory note) payment order. The thesis consists of the preface, three chaptes and the conclusion. The first chapter deals with basic aspects of the term of “bill of exchange” (or the “promissory note”). The chapter is devided into four subchapters. The first subchapter analyses different definitions of the bill of exchange (promissory note) as they can be found in the professional literature and the case law and these definitons are compared to one another. The second subchapter deals with typical signs of bills of exchange (promissory notes) as a security. The essentials of such a security are described in the third subchapter. The fourth subchapter then analyses the definition signs of the bill of exchange (promissory note) relationships, understanding of which is neccesary for further examination of causal objections. The second chapter is devoted to causal objections and it is devided into four subchapters. The chapter introduction describes which objections are to be called causal. The bill of exchange (promissory note) functions in relation to the causal relationship is the topic of the first subchapter. The second subchapter deals with own relationship objections, or a delimation of this term against the term of causal objections. The third subchapter is then devoted to a transition of causal objections along with the bill of exchange (promissory note). The fourth subchapter concerns with types of causal objections, the possible division of them and provides examples of these types. The third chapter analyses application of causal objections in proceedings about bill of exchange (promissory note) payment order. This chapter is divised into three subchapters. The first chapter analyses the conditions that need to be met in order for the bill of exchange (promissory note) payment order to be issued. The second subchapter is devoted to objections against a bill of exchange (promissory note) payment order, their content and special contentration of proceedings. Finally, the third subchapter deals with dealing with the objections by the court and the ending of the proceedings about bill of exchange (promissory note) payment order. Keywords: bill of exchange, causal objections, bill of exchange payment order
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Vacek 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Vacek 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Vacek 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB