velikost textu

Zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem s vysokoškolským vzděláním v České republice (případ pedagogických oborů)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem s vysokoškolským vzděláním v České republice (případ pedagogických oborů)
Název v angličtině:
The Experience of Students with Different Mother Tongues with University Education in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olena Gridasova
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Id práce:
209364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jazyková bariéra|studenti-cizinci|cizinci|vysokoškolské vzdělávání|mnohojazyčnost
Klíčová slova v angličtině:
Language barrier|foreign students|foreigners|university education|multilingualism
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Zkušenosti studentů s odlišným mateřským jazykem s vysokoškolským vzděláváním v České republice (případ pedagogických oborů)“ se zabývá problematikou vysokoškolského studia zahraničních studentů na českých vysokých školách. Všímá si problémů, se kterými se setkávají během studia, a to včetně jazykových a komunikačních bariér. Cílem teoretické části je popsat možnosti přístupu zahraničních studentů k terciárnímu vzdělávání v ČR, problémy, se kterými se setkávají na vysoké škole na území ČR a také možnosti pomoci těmto studentům. Teoretická část se také zaměřuje jednak na vědecké zkoumání osvojování mateřského a druhého jazyka, jednak na pojetí jazykové bariéry. Cílem empirické části je pomocí designu kvalitativního výzkumu a využití polostrukturovaných rozhovorů zjistit zkušenosti zahraničních studentů s vysokoškolským vzděláváním v ČR. Soubor respondentů tvoří skupina pěti zahraničních studentů s odlišným mateřským jazykem, kteří pochází z třetích zemí (Ukrajina, Rusko) a studují na českých vysokých školách celý pedagogický studijní program od prvního ročníku po získání titulu. Výzkumu se zúčastnili zahraniční studenti z různých pedagogických oborů bakalářského a navazujícího magisterského studia. Pomocí kvalitativní analýzy dat se zjišťují reflexe a názory studentů na zkušenosti se studiem, na sociální vztahy, pojetí jazykové bariéry a její vliv na vysokoškolské studium. Klíčová slova Jazyková bariéra, studenti-cizinci, cizinci, vysokoškolské vzdělávání, mnohojazyčnost. 4
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis "The Experience of students with a different mother tongues with a university education in the Czech Republic (the case of pedagogical disciplines)" deals with the problems of Higher education of foreign students at Czech universities. Notes the problems encountered by foreign students during their studies, including language and communication barriers. The aim of the theoretical part is to describe the possibility of access to tertiary education in the Czech Republic for foreign students. Also to describe the problems encountered by the students at the high school and on the territory of the Czech republic and also options how to help these students. The theoretical part is also focused on the scientific examination of the mastery of the mother tongue and the second language, and on the concept of the language barrier. The aim of the empirical part is to determine the experiences of foreign students with higher education in the Czech Republic, using the design of qualitative research and the use of semi - structured interviews. The group of respondents is formed of five foreign students with a different native language, who come from third countries (Ukraine, Russia) and who study at Czech universities full pedagogic degree programme from the first year to graduation. Research was attended by foreign students from different educational disciplines bachelor's and master's studies. Reflection and students' opinions on the experience with the study, the social relations, the concept of language barriers and its impact on the university studies was found out using qualitative data analysis. Keywords Language barrier, foreign students, foreigners, university education, multilingualism. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olena Gridasova 618 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Olena Gridasova 12.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olena Gridasova 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olena Gridasova 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB