velikost textu

Pohybové aktivity a podpora učební činnosti ve vyučovacích procesech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohybové aktivity a podpora učební činnosti ve vyučovacích procesech
Název v angličtině:
PHYSICAL ACTIVITIES AND THEIR SUPPORT IN LEARNING PROCESS
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Radostová
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponent:
Mgr. Markéta Pelzová
Id práce:
209361
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka|komplexní učení|mozek|hemisféra|pozornost|sebeovládání|pohyb|cvičení
Klíčová slova v angličtině:
teaching|complex learning|brain|hemisphere|attention|self-control|locomotion|exercise
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi učením a pohybem. Cílem této práce je popsat teoretická východiska společného vztahu vyučování a pohybu, dále zkoumat vliv pohybových aktivit na učební činnost a představit pohybové aktivity, které stimulují činnost obou mozkových hemisfér a díky tomu zlepšují kognitivní a sociální schopnosti. Cíl byl naplněn pomocí sborníku pohybových aktivit, který do rukou dostali učitelé základních škol a se svými žáky tyto aktivity cvičili. Po uplynutí 2 až 5 týdenního cvičení s žáky pozorovali rozdíly v učební činnosti žáků, které následně zaznamenali do dotazníku. Výsledky výzkumného projektu ukazují, že žáci, kteří před vyučovacím procesem cvičí pohybové aktivity podporující učební činnost, jsou více aktivní a udrží déle pozornost a že cvičení před vyučovacím procesem přináší dobrou atmosféru. Zároveň ale doba, po kterou učitelé s dětmi cvičili, byla příliš krátká na projevení změn v oblasti kognitivní i sociální.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the relationship between learning and movement. The aim of this work is to describe the theoretical basis of the common relationship between teaching and movement, to explore the influence of physical activities on learning activities, and to introduce physical activities that stimulate the activity of both brain hemispheres, thus improving cognitive and social abilities. The goal was fulfilled by means of a collection of physical activities which were given to teachers of elementary schools and practiced with their pupils. After 2 to 5 weeks of training with pupils, they observed differences in pupils' learning activities which they subsequently recorded in the questionnaire. The results of the research project show that pupils who practice physical activities that are helpful for their learning before they begin their lessons are more active and retain more information, and that the pre-learning exercise creates a good atmosphere. At the same time, however, the length of time the teachers and their children were practicing was too short to show changes in cognitive and social areas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Radostová 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Radostová 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Radostová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Pelzová 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB