velikost textu

Pedagogické aspekty péče o odsouzené v souvislosti s užíváním návykových látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogické aspekty péče o odsouzené v souvislosti s užíváním návykových látek
Název v angličtině:
Pedagogical aspects of the care of convicts in relation to the use of addictive substances
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Bělský
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Id práce:
209358
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odsouzení|výkon trestu odnětí svobody|Vězeňská služba ČR|pedagogické aspekty|program zacházení
Klíčová slova v angličtině:
Convicts|the service of a term of imprisonment|the Prison Service of the Czech Republic|pedagogical aspects|treatment programme
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá pedagogickými aspekty péče o odsouzené v souvislosti s užíváním návykových látek. Charakter práce je teoreticko-empirický. Teoretická část vychází z odborné literatury a legislativy. Zaměřením se zabývá základními informacemi o činnosti Vězeňské služby České republiky, o systému a pojetí výkonu trestu odnětí svobody a aspektech pedagogiky v penitenciární péči. Detailně se pak zabývá specializovaným oddělením výkonu trestu pro odsouzené s poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek, z pohledu metodiky, předpisů a jednotlivých pojmů jako jsou drogy, odborné zacházení s odsouzenými, průběhem o podmínkách terapeutického programu. Cíl empirické části je zaměřen na zjištění, jak probíhá resocializace odsouzených na specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené s poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek, a to z pohledu odborných zaměstnanců. Výzkum má kvalitativní charakter. Sběr dat proběhl polostrukturovanými rozhovory s psychologem, speciálním pedagogem, vychovatelem – terapeutem, vychovatelem a vychovatelem aktivit. Na základě odpovědí z výzkumu jsou zjištění, že klíčovými faktory v úspěšné resocializaci odsouzených je postavení celé metodické soustavy terapeutického programu na specializovaném oddělení. Ta úzce souvisí s intenzitou a délkou působení odborných zaměstnanců na odsouzené. Ze strany odsouzených se zejména jedná o jejich osobní přístup v celém průběhu terapeutického programu. Největší bariérou v úspěšnou resocializaci jedinců je přístup odsouzených k terapeutickému programu a systémová omezení, která souvisí s vězeňským prostředím. Dále bylo zjištěno z odpovědí respondentů, že terapeutický program je praktikován dynamickou formou ze strany odborných zaměstnanců, kteří následně svou činností mohou určitým způsobem přizpůsobovat aktuálním požadavkům, které vznikají v aktivitách terapeutického programu. V návaznosti na dále uvedené výzkumné šetření bylo vytvořeno doporučení pro specializované oddělení a práci s odsouzenými ve stávající praxi.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis deals with the pedagogical aspects of the care for convicts in connection to the use of addictive substances. Its character is theoretical-empirical. The theoretical part is based on professional literature and legislation. It focuses on general information about the Prison Service of the Czech Republic, on the system and the concept of imprisonment, as well as the aspects of pedagogy in penitentiary care. In detail, the thesis deals with a specialized prison ward for convicts with behavioural disorders caused by the use of addictive substances, namely from the point of methodology, regulations, and individual terms such as drugs, professional treatment of convicts, and the course of the conditions of the therapeutic programme. The empirical part aims to find out the course of the rehabilitation of convicts in a specialized ward for convicts with behavioural disorders caused by the use of addictive substances, namely from the point of professional employees. The research is qualitative. Data collection was carried out by semi-structured interviews with a psychologist, a special remedial teacher, an instructor – therapist, an instructor, and an activity instructor. The responses in the research ascertained that the key factor in the successful rehabilitation of convicts is the structure of the whole methodical system of the therapeutic programme in a specialized ward. This is closely related to the intensity and duration of work of professional employees with convicts. Regarding the convicts, their approach within the whole course of the therapeutic programme plays the most important role. The biggest barrier in the successful rehabilitation of individuals is the approach of convicts to the therapeutic programme and the systemic constraints related to the prison environment. Furthermore, it has been ascertained from the respondents’ answers that the therapeutic programme is practised dynamically by professional employees who can subsequently adapt their steps to current requirements arising from the activities of the therapeutic programme. Finally, the above research gave rise to a recommendation for the specialized ward and the work with convicts in the current practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Bělský 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Bělský 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Bělský 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB