velikost textu

Studium proteas virů Zika a Dengue

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium proteas virů Zika a Dengue
Název v angličtině:
Analysis of Zika and Dengue virus proteases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavel Novotný
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Vondrášek, CSc.
Id práce:
209339
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 02.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rekombinantní exprese proteinů; polyproteinový procesing; virové proteiny; virostatika
Klíčová slova v angličtině:
recombinant protein expression; polyprotein processing; viral proteins; virostatics
Abstrakt:
Abstrakt Zika a Dengue jsou flaviviry šířící se v lidských populacích obývající tropické oblasti skrze komáří mezihostitele. Flaviviry způsobují horečky, které se mohou v případě Dengue rozvinout až do život ohrožující hemorrhagické formy. Existuje možná souvislost mezi těhotnými ženami nakaženými virem Zika a zvýšeným rizikem vzniku mikrocefalie u novorozenců. Flavivirové horečky se v dnešní době léčí hlavně symptomaticky, nicméně je zde snaha o vývoj látek blokující životní cyklus virů a jejich šíření v organismu. Vhodným cílem takových látek jsou specifické virové enzymy, například flavivirová proteasa. Tato serinová proteasa chymotrypsinového typu je tvořena heterodimerem flavivirových nestrukturních proteinů NS2B a NS3. Doména NS3 obsahuje také helikasu, tu je však možné pro studii samotné proteasy rekombinantně odstranit. Protein NS2B je transmembránový, s doménou NS3 však interaguje pouze hydrofilní, 40 aminokyselinový peptid. Ten funguje jako chaperon a podílí se na vazbě substrátu v aktivním místě. V této práci bylo studováno šest variant rekombinantních proteinů obsahující aktivační peptid NS2B a proteasovou doménu NS3. Tyto proteiny byly exprimovány a purifikovány. Čtyři varianty byly charakterizovány v enzymologických studiích, včetně testování možných inhibitorů. Toto testování odhalilo inhibici variant Zika proteas dipeptidem navrženým jako analog substrátu proteasy viru Dengue.
Abstract v angličtině:
Abstract in English Zika and Dengue flaviviruses are transmitted by mosquitoes in human populations living in tropical areas. They cause fevers which in the case of Dengue can lead to life threatening haemorrhagic form. There is a possible relationship between pregnant women being infected by Zika virus and higher risk of microcephaly in new-borns. The infection is currently treated mainly symptomatically. However, there is an effort to develop compounds which block viral life cycle and viral spread through organism. Viral enzymes, such as flaviviral proteases, are regarded as suitable targets for this effort. These serine proteases with chymotrypsin fold are heterodimers which consist of flaviviral non- structural proteins NS2B and NS3. NS3 domain also contains a helicase, which can be removed by gene recombination for study purposes. NS2B is a transmembrane protein, but only a hydrophilic 40 amino acid peptide is important for the interaction with NS3 domain. This peptide has a chaperon function and participates in substrate binding to the active site. In this study, six variants of recombinant proteins containing activating peptide of NS2B and protease domain of NS3 were expressed and purified. Four variants were characterized in enzymologic studies including testing of possible inhibitors. A dipeptide formally prepared as inhibitor of Dengue protease active site was identified as Zika protease inhibitor as well. (in Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Novotný 2.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Novotný 296 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Novotný 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Novotný 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 363 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. 383 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB