velikost textu

Konektivita habitatů velkých šelem v části rumunských Karpat

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konektivita habitatů velkých šelem v části rumunských Karpat
Název v angličtině:
Habitat connectivity of large carnivores in the Romanian Carpathians
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Janoušková
Vedoucí:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Vladimír Zýka
Id práce:
209330
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostupnost krajiny – fragmentace krajiny - velké šelmy - Karpaty
Klíčová slova v angličtině:
landscape permeability – landscape fragmentation – large carnivores - Carpathians
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá konektivitou krajiny a postupujícím jevem fragmentace, která znemožňuje živočichům pohyb v krajině. Problematika konektivity krajiny je aktuálním tématem ochrany přírody, vzhledem k dynamickému rozvoji nových silnic a dálnic. Cílem práce je identifikace jádrových oblastí výskytu velkých šelem v modelovém území rumunské části Západních Karpat a jejich vzájemné propojení migračními koridory. Na základě nálezových dat medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida a faktorů prostředí byla prostřednictvím habitatového modelu Maxent hodnocena vhodnost prostředí pro výskyt těchto šelem. S využitím nástroje Linkage mapper byly na základě cest nejnižších nákladů identifikovány potenciální migrační koridory mezi jádrovými oblastmi výskytu. Výsledky potvrzují, že rozsáhlé oblasti lesů jsou zasaženy postupnou fragmentací a tudíž je ohrožena jejich vzájemná konektivita. Klíčová slova: prostupnost krajiny – fragmentace krajiny - velké šelmy - Karpaty
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the landscape connectivity and the progressing phenomenon of fragmentation, which prevents animals from moving in the landscape. The issue of connectivity of the landscape is a current theme of nature protection, given the dynamic development of new roads and highways. The aim of this work is to identify the core areas of large carnivores in the model area of the Romanian part of the Western Carpathians and their interconnection through migration corridors. Based on the findings of the brown bear, wolf and lynx and environmental factors, the suitability of the environment for the occurrence of these carnivores was evaluated using the Maxent habitat model. Using the Linkage mapper tool, potential migration corridors between core occurrence areas have been identified based on the lowest cost paths. The results confirm that bear, wolf and lynx prefer areas with little anthropogenic alteration. For this reason, their occurrence and maintenance of genetic variability depends on landscape connectivity. Key words: landscape permeability – landscape fragmentation – large carnivores - Carpathians
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Janoušková 5.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Janoušková 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Janoušková 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Vladimír Zýka 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 153 kB