velikost textu

Faktory ovlivňující postoje k imigrantům v zemích Visegrádské čtyřky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující postoje k imigrantům v zemích Visegrádské čtyřky
Název v angličtině:
Determinants of attitudes towards immigrants in the Visegrad countries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Schlichter
Vedoucí:
Mgr. Vít Bořil
Oponent:
RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Id práce:
209316
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem postojů k imigrantům v zemích Visegrádské čtyřky (V4). Hlavním cílem je analýza faktorů, které tyto postoje ovlivňují. Teoretická východiska se opírají především o teorii skupinové hrozby a teorii sociální identity. V práci byl zkoumán vliv sociálně-psychologických, socioekonomických a demografických faktorů. Zahrnut byl národní i regionální kontext jednotlivých zemí. Hlavního cíle bylo dosaženo s využitím mnohonásobné lineární regrese na základě dat European Values Study z roku 2017. Nejvýraznější roli hrál polský národní kontext následovaný mezilidskou důvěrou, vzděláním a konzervatismem. Věk nebyl, oproti teoretickým předpokladům, ve V4 výrazným prediktorem postojů k imigraci. Důvěra v instituce a empatie měly v analýze silně polarizovaný vliv na úrovni zkoumaných států. Efekt zbylých proměnných včetně vlivu regionů byl celkově nízký. Klíčová slova: postoje, imigranti, Visegrádská čtyřka, mnohonásobná lineární regrese, národní kontext
Abstract v angličtině:
Abstract The following Bachelor’s thesis is concerned with the evaluation of attitudes towards migrants in countries of the Visegrád Group (V4). Its main aim is to analyse the determinants that affect such attitudes. It primarily builds on the work of the group threat theory and social indentity theory. The thesis examines the impact of socio-psychological, socio-economic and demographic attributes, and also includes influences of relevant national and regional contexts. Its findings stem from the evaluation of the 2017 European Values Study dataset using multiple linear regression. The main contribution of this work is the discovery of the importance of Polish national context, followed by interpersonal trust, education, and conservatism. Despite existing theoretical assumptions, age did not turn out to be a significant determinant impacting attitudes in the countries of V4. Institutional trust and empathy played a significant role in terms of polarization in all of the countries evaluated. The impact of other attributes examined, including regional impact, was generally low. Keywords: attitudes, immigrants, Visegrád Group, multiple linear regression, national conte 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Schlichter 993 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Schlichter 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Schlichter 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Bořil 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eva Janská, Ph.D. 608 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 152 kB