velikost textu

Přehled popsaných paleozoických makrozbytků zástupců skupiny Monilophyta z oblasti Českého masivu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled popsaných paleozoických makrozbytků zástupců skupiny Monilophyta z oblasti Českého masivu
Název v angličtině:
Overview of the Monilophyte macroremains in the Paleozoic of Bohemian Massif based on the literature
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dmitrii Zavoloko
Vedoucí:
RNDr. Jakub Sakala, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc.
Konzultant:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Id práce:
209294
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Praktická geobiologie (PRGEOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Systematika suchozemských rostlin (Embryophyta) prodělala v posledních letech bouřlivý vývoj. V rámci cévnatých rostlin (Tracheophyta) jsou dnes rozlišovány 3 velké skupiny: plavuňovité (Lycophyta), přesličky a kapradiny (Monilophyta) a konečně semenné společně s tzv. „prvosemennými“ rostlinami (Lignophyta). Všechny tyto skupiny jsou v rámci Českého masivu známy už od středního devonu. V karbonu a permu pak podstupují bouřlivý rozvoj. Pro jakýkoliv budoucí systematický výzkum skupiny Monilophyta je v první řadě žádoucí zařadit již publikované paleozoické makrozbytky do nového systematického rámce a podat jejich vyčerpávající přehled. Klíčová slova: Monilophyta, Equisetopsida, Marattiopsida, Polypodiopsida, přesličky, kapradiny, devon, karbon, perm, paleobotanika, Český Masiv
Abstract v angličtině:
Abstract: Systematics of terrestrial plants (Embryophyta) has undergone a rapid development in re- cent years. Within the vascular plants (Tracheophyta), three large groups are distinguished today: Lycophyta, horsetails and ferns (Monilophyta), and finally, the seed plants together with progymnosperms (Lignophyta). All of these groups are known in the Bohemian Mas- sif from the middle Devonian. During the Carboniferous and Permian, they undergo a rapid development. For any future systematic research of the Monilophyta, it is first and fore- most desirable to include already published Paleozoic macroremains into a new systematic framework and to give them an exhaustive overview. Keywords: Monilophyta, Equisetopsida, Marattiopsida, Polypodiopsida, horsetails, ferns, Devonian, Carboniferous, Permian, palaeobotany, Bohemian Massif
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dmitrii Zavoloko 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dmitrii Zavoloko 280 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dmitrii Zavoloko 276 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Šimůnek, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 153 kB