velikost textu

Zaniklá krajina horského zemědělství na Šumavě: rekonstrukce, 3D modely krajiny a možnosti jejich prezentace v prostředí webu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zaniklá krajina horského zemědělství na Šumavě: rekonstrukce, 3D modely krajiny a možnosti jejich prezentace v prostředí webu
Název v angličtině:
Lost landscapes of mountain agriculture of Šumava (Bohemian Forest): reconstruction, 3D models of landscape and possibilities of their presentation on web
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mojmír Polák
Vedoucí:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Lukáš Brůha
Id práce:
209288
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
3D model, rekonstrukce, zaniklé krajiny, zaniklá obec, stabilní katastr, ortofoto, SketchUp, Sketchfab, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Web Scene, 3DWarehouse
Klíčová slova v angličtině:
3D model, reconstruction, lost landscapes, extinct village, stable cadastre, ortophoto, SketchUp, Sketchfab, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Web Scene, 3DWarehouse
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá modelovým územím obce Prášily na Šumavě, které je analyzováno v rámci projektu Dědictví zaniklých krajin, identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění. Cílem práce bylo zhodnotit změny krajinného pokryvu od poloviny 19. století do současnosti s využitím stabilního katastru, historického ortofota, současného ortofota a vytvoření rekonstrukčních 3D modelů krajiny a fotorealistického 3D modelu zaniklé osady Hůrka. Dalším cílem bylo hodnocení možnosti prezentace 3D modelů v prostředí webu a nalezení optimálního řešení pro prezentaci na webu. V teoretické části jsou popsány možné metody pro hodnocení změn krajiny, vývoj krajiny v Česku od poloviny 19. století do současnosti, teorie 3D modelů, využití 3D modelů v praxi a možnosti prezentace 3D modelů. V praxi byly vytvořeny 2 modely krajiny vizualizované v ArcGIS Online Web Scene, CityEngine Web Viewer a 3D model zaniklé osady s průletovým videem a zobrazení současného stavu. Model byl vizualizován pomocí Sketchfab, 3DWarehouse a Google Poly. Vybráno bylo řešení pomocí Sketchfab, pro dobrou vizuální stránku a možnost zobrazení na mobilních zařízeních.
Abstract v angličtině:
Abstract The study deals with the model area of the village Prášily in Šumava (Bohemian Forest), which is analysed in the framework of the project „Heritage of lost landscapes: identification, reconstruction and presentation“. The goal was to evaluate landscape changes since the middle of the 19th century until present with use of maps of stable cadaster, historical orthophotos, current ortophotos and to create 3D reconstruction models of the landscape and a 3D photorealistic model of the extinct village Hurka. The next aim was to evaluate possibilities of presentation of 3D models on the internet and to find an optimal solution for their web presentation. The theoretical part describes possible methods of evaluation of landscape transformation, development of landscape in the Czech Republic since the middle of 19th century, theory of 3D models, the use of 3D models in practice and the methods of presentation of 3D models. The practical part consists of two landscape models, that were visualized using ArcGIS Online Web Scene, Web Viewer and a 3D model of the extinct village Hůrka with fly- through animation. The models were created using Sketchfab, 3DWarehouse and Google Poly. Sketchfab was chosen as the best solution because of its good visuals and good display on mobile devices.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mojmír Polák 8.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Mojmír Polák 153.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mojmír Polák 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mojmír Polák 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 152 kB