velikost textu

Chronotypy a sociální jet lag v souvislosti s obezitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chronotypy a sociální jet lag v souvislosti s obezitou
Název v angličtině:
Chronotypes and Social Jet Lag Related to Obesity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Halászová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Eva Fárková
Oponent:
Mgr. Kateřina Červená
Id práce:
209286
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cirkadiánní rytmy, chronotyp, sociální jet lag, obezita, chronobiologie
Klíčová slova v angličtině:
circadian rhytms, chronotype, social jet lag, obesity, chronobiology
Abstrakt:
Abstrakt V přírodě lze pozorovat řadu dějů, které podléhají určité pravidelnosti a s určitou periodou se opakují. Mezi tyto děje patří mj. i rytmus cirkadiánní s periodou přibližně jeden den. Jeho hlavním synchronizátorem je světlo, ovšem na synchronizaci má vliv i mnoho vnějších faktorů, mezi které patří i sociokulturní prostředí, v němž člověk žije. Cirkadiánnímu rytmu podléhá řada dějů v organismu, u každého člověka ovšem může být nastavení cirkadiánního rytmu lehce odlišné. Toto individuální nastavení nazýváme chronotyp. Výkumy posledních let ukazují, že velmi důležité je to, zda člověk žije v souladu se svým chronotypem. Dlouhodobý nesoulad a cirkadiánní desynchronizace vytvořená tlakem společnosti na život v ní udávaném rytmu se nazývá sociální jet lag. Mnohé studie potvrzují, že právě sociální jet lag může hrát roli v patogenezi mnoha civilizačních onemocnění včetně obezity. Proto by mohla být přínosem aplikace poznatků o fungování cirkadiánního rytmu a jeho porušení do klinické praxe, ať už pro zajištění efektivnější léčby souvisejících onemocnění či účinné prevence.
Abstract v angličtině:
Abstract In nature we can observe plenty of actions which show some kind of regularity as they repeat with a certain period. The circadian rhythm with its period of approximately one day belongs among these. The circadian rhythm is synchronized mainly by light, but there are also many other internal and especially external synchronizers such as the society we live in. In an organism many processes show circadian rhythmicity, but everyone has the rhythm adjusted individualy, thus called chronotype. It´s indeed very important to note that living in harmony with the chronotype is essential. Social jet lag is the term for a long-term disbalance and circadian desynchrony as a consequence of the need to adjust this individual circadian preference to the regime set by the society we live in. Many of recent studies support the findings, that social jet lag might have an impact on health and could participate in development of some of the lifestyle diseases such as obesity. Therefore it should be found beneficial to apply those finding in a clinic practise not only in order to help with an efficient treatment of obesity and its consequences but also in preventing it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Halászová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Halászová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Halászová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Eva Fárková 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Červená 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB