velikost textu

Inducibilní expresní systémy a jejich využití ve studiu parazitických organismů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inducibilní expresní systémy a jejich využití ve studiu parazitických organismů.
Název v angličtině:
Inducible expression systems and their use in the study of parasitic organisms.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Horáčková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Luboš Voleman
Id práce:
209276
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
expresní systémy, exprese proteinů, lac operon, receptor pro ekdyson, parazitičtí prvoci
Klíčová slova v angličtině:
expression systems, protein expression, lactose operon, ecdysone receptor, parasitic protists
Abstrakt:
Abstrakt Inducibilní expresní systémy jsou systémy, které umožňují ‚zapínat‘ a ‚vypínat‘ expresi genu zájmu, a jsou tedy užitečným nástrojem pro studium funkce genů. Existují desítky různých inducibilních expresních systémů, které se navzájem liší úrovní, na které k indukci dochází, dobou indukce, možnostmi využití atd. V této práci budou popsány tři typy inducibilních expresních systémů, na kterých budou demonstrovány obecné rysy systémů regulovaných na úrovni transkripce. Jsou to systémy založené na regulaci lac operonu Escherichia coli, dále systémy využívající regulačních elementů transpozonu Tn10 E. coli, které jsou zodpovědné za rezistenci vůči tetracyklinu, a nakonec systémy regulované agonisty receptoru pro steroidní hormon ekdyson, který je klíčovým regulátorem vývoje hmyzu. Práce obsahuje i kapitolu o využití inducibilních expresních systémů u parazitických organismů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Inducible expression systems are systems with ability to switch expression of genes of interest on and off. Therefore, they are useful molecular tools for analysis of gene function. Nowadays, there are tens of various inducible expression systems available that differ from each other in level of regulation of gene expression, time of induction, possibilities of use, etc. This work is focused on three of them to illustrate common features of the inducible expression systems which regulate gene expression at the level of transcription. Firstly, systems based on regulation of lactose operon of Escherichia coli are mentioned. Secondly, systems which use regulatory elements of tetracycline resistance-encoding transposon Tn10 of E. coli are described. Third chapter is focused on systems regulated by agonists of ecdysone receptor. In the last chapter cases of use of inducible expression systems in the study of parasitic organisms are summarized. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Horáčková 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Horáčková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Horáčková 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB