velikost textu

Biogeografie Balkánského poloostrova a přilehlých oblastí: historický vývoj a současné členění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biogeografie Balkánského poloostrova a přilehlých oblastí: historický vývoj a současné členění
Název v angličtině:
Biogeography of the Balkan Peninsula: geological development and recent state of knowledge
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Žďárská
Vedoucí:
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Král, Ph.D.
Id práce:
209244
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Balkánský poloostrov, biogeografie, Tethys, Paratethys, Messinská salinitní krize, refugia, kvartérní klimatické oscilace
Klíčová slova v angličtině:
Balkan peninsula, biogeography, Tethys, Paratethys, Messinian salinity crissis, refugia, quarternary climatic oscilations
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je shrnutí historie a vývoje oblasti Mediteránu, a následný popis a porovnání biogeografických oblastí Balkánského poloostrova a přilehlých oblastí. Balkánský poloostrov se nachází ve střední až východní části Mediteránu, jenž je specifický nejen komplexním paleogeografickým vývojem, ale i současným výskytem a rozšířením organismů a vysokým endemismem. Distribuce a vývoj organismů zde byla ovlivněna mnoha faktory. Například orogenezí, fragmentací praoceánu Tethys v Miocénu (16 - 18 Ma), následným vznikem a vývojem moře Paratethys a Messinskou salinitní krizí (MSK, 5.97 - 5.33 Ma), při které došlo k významným ekologickým změnám v celé oblasti Mediteránu. V tomto období se tvořily pevninské mosty, jež umožňovaly migraci druhů mezi Eurasijskou, Africkou a Arabskou litosférickou deskou. Významným obdobím podílejícím se na dnešní podobě Mediteránu je také Kvartér. Období, kdy je oblast ovlivňována klimatickými oscilacemi, jež vyústily ve střídání glaciálů a interglaciálů. Následkem těchto oscilací kolísala mořská hladina, vytvářely se různé typy refugií a docházelo k cyklické změně vegetačních pásů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study is to summarize history and development of Mediterranean with a following description and comparison of the biogeographical regions of the Balkan peninsula and surrounding areas. Balkan peninsula is located in eastern-central Mediterranean, which is known for its complex paleogeographic evolution. Current presence and distribution of organisms with high rate of endemism is influenced by several factors. For example orogenesis, the fragmentation of the Tethys ocean in Miocene (16 - 18 Ma), the birth and progression of the Paratethys sea and the Messinian salinity crissis (MSC, 5.97 - 5.33 Ma), followed with enormous ecological changes in whole Mediterranean. In this period, landbridges were formed and they allowed migration of species between African, Arabian and Eurasian tectonic plate. Another important period that formed present Mediterranean is Quarternary period in which this area is influenced by climatic oscillations leading to alternation of glacial and interglacial phases. Simultaneously, the sea level oscilations and migrations of species occured, which resulted into the creation of various refugia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Žďárská 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Žďárská 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Žďárská 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Šípek, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Král, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 153 kB