velikost textu

Využití stabilních izotopů pro studium potravní ekologie hmyzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití stabilních izotopů pro studium potravní ekologie hmyzu
Název v angličtině:
Stable isotopes and the study of insects ecology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jaroslava Javůrková
Vedoucí:
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Harant
Id práce:
209242
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stabilní izotopy, analýza stabilních izotopů,vpotravní ekologie, potravní preference, hmyz
Klíčová slova v angličtině:
stable isotopes, stable isotopes analysis, food ecology, food preferences, insects
Abstrakt:
Abstrakt Potravní ekologie živočichů je důležitá součást studia ekosystémových vztahů. Tato bakalářská práce představuje rešerši v oblasti studia potravní ekologie, především hmyzu. Zaměřuje se zejména na metodu analýzy stabilních izotopů, která je jedním z aktuálních a v posledních desetiletích moderním přístupem pro studium této problematiky. Analýza stabilních izotopů je porovnána s ostatními často využívanými metodami pro studium potravní ekologie živočichů. Cílem této práce je představit metodu analýzy stabilních izotopů a její možné využití pro studium potravní ekologie hmyzu. První část podává nutný teoretický základ, praktické použití v laboratoři a dále se věnuje představení problémům typicky řešeným touto metodou v oblasti studia hmyzu. Klíčová slova: stabilní izotopy, analýza stabilních izotopů, potravní ekologie, potravní preference, hmyz
Abstract v angličtině:
Abstract Animal foraging ecology is an important part in the puzzle ecosystem relationships. This bachelor thesis presents review in the field of food ecology, especially insects. It focuses on the method of analysis of stable isotopes, which is one of the current and in recent decades a modern approach for studying this issue. Stable isotope analysis is compared with other frequently used methods for animal food ecology. The aim of this work is to introduce this method and its possible use in the study of insect food ecology. The first part provides the necessary theoretical background, practical application in laboratory and then it deals with the problems typically adressed by this method. Key words: stable isotopes, stable isotopes analysis, food ecology, food preferences, insects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Javůrková 510 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Javůrková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Javůrková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Šípek, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Harant 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB