velikost textu

Přepínání fenotypů a diferenciace buněk u kvasinky Cryptococcus neoformans

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přepínání fenotypů a diferenciace buněk u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název v angličtině:
Phenotypic switching and cell differentiation in yeast Cryptococcus neoformans
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Bauer
Vedoucí:
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D.
Id práce:
209241
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cryptococcus neoformans, přepínání fenotypů, titánské buňky, diferenciace buněk, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Klíčová slova v angličtině:
Cryptococcus neoformans, phenotypic switching, titan cells, cell differentiation, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Abstrakt:
ABSTRAKT Cryptococcus neoformans je oportunně patogenní kvasinkou zapříčiňující kolem 600 000 úmrtí ročně. Její schopnost vyvolat chronickou infekci je dána mimo jiné výskytem různých morfologických forem. Tyto formy se liší v buněčných strukturách a mechanismech ovlivňujících virulenci a majících vliv na odolnost vůči stresovým faktorům, jimž je tento patogen v hostiteli vystaven. V práci jsou nejprve popsány molekulární mechanismy tvorby povrchových struktur ovlivňujících virulenci. Dále jsou představeny některé důležité morfotypy objevující se při infekci. Zároveň je představen pseudohyfální morfotyp, který je hypovirulentní, ale je zajímavý modifikací signalizace, která jej navozuje. Popsané dráhy pak představují možné cesty regulace faktorů virulence, tedy signalizace vedoucí k projevu jednotlivých morfotypů. Pochopení těchto signalizačních drah by pak mohlo zlepšit možnosti vývoje nových léčiv, jelikož těm současným Cryptococcus neoformans ve velké míře odolává. Klíčová slova: Cryptococcus neoformans, přepínání fenotypů, titánské buňky, diferenciace buněk, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Cryptococcus neoformans is an opportunistic pathogenic yeast causing around 600 000 deaths annually. Its ability to cause a chronic infection is given by the emergence of different morfotypes. These morphotypes differ in cell structures and mechanisms (virulence factors) which have an influence on the resistance to stress factors encountered in the host. This work first describes molecular mechanisms of formation of these virulence factors. Next, it presents morphotypes occurring during infection and the hypovirulent pseudohyphal morphotype. However, this morphotype is interesting because of a modification in the signalisation leading to its manifestation. Finally, described signalling pathways present possible ways of regulating the virulence factors, and so the manifestation of different morphotypes. Understanding these signalling pathways could ultimately lead to improving the development of new drugs, given that Cryptococcus neoformans is highly resistant to the existing ones. Keywords: Cryptococcus neoformans, phenotypic switching, titan cells, cell differentiation, virulence, Vad1, Rim101, Usv101, RAM
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Bauer 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Bauer 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Bauer 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. 154 kB