velikost textu

Vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v 60. a 70. letech 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v 60. a 70. letech 20. století
Název v angličtině:
Relations Between Czechoslovakia and the Federal Republic of Germany in the 60s and 70s of the 20th Century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Patrik Srba
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Id práce:
209236
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ostpolitik|Československá zahraniční politika|Willy Brandt
Klíčová slova v angličtině:
Ostpolitik|Czechoslovak Foreign Policy|Willy Brandt
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním tématem práce je téma Ostpolitik respektive jak se k této nové zahraniční politice SRN postavilo tehdejší Československo. Nové směřování politiky SRN směrem na východ, mělo zásadní význam nejen pro SRN jako takovou, ale především pro státy tehdejšího východního bloku – v mém případě ČSSR. Cílem práce je zpracování případové studie o reakci československých politických elit na východní politiku SRN a na míru vlivu, který reálně na ČSSR měla. Stěžejním textem bude Smlouva o vzájemných vztazích mezi SRN a ČSSR podepsána v prosinci 1973. Na tomto konkrétním případě bych rád ukázal obecné schéma fungování Ostpolitik, zejména její výhody, dopady a přínosy právě ve vztahu ke středoevropským státům. Klíčová slova: Ostpolitik, Československá zahraniční politika, Willy Brandt
Abstract v angličtině:
Abstract The main theme of thesis is subject Ostpolics. Respectively, how did the Czechoslovak faced this new foreign policy of Federal Republic of Germany. The new Federal Republic of Germany policy direction to the east was essencial not just for Federal Republic of Germany as such, but especially for states of eastern bloc at that time. In my case it was CSSR. The aim of the thesis is proccess case study about Czechoslova policy elites reaction to Eastern policy Federal Republic of Germany and the measure of its real influence. Fundamental text is an agreement on mutual relations between Federal Republic of Germany and CSSR signed in December 1973. On this particular issue I would like to demonstrate the general principle of Ostpolics, primarily its advantages, impact, benefits in the relationship to Central European states. Keywords: Ostpolitics, Czechoslovak Forgein Policy, Willy Brandt
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Patrik Srba 493 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Patrik Srba 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Patrik Srba 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB