velikost textu

Prostorová distribuce sněhu v lokalitě s rozdílnou strukturou lesa na Šumavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová distribuce sněhu v lokalitě s rozdílnou strukturou lesa na Šumavě
Název v angličtině:
Spatial snow distribution in locality with diverse forest structure in the Sumava Mountains
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Švejdová
Vedoucí:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Václav Šípek
Id práce:
209218
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výška sněhu, SWE, index listové plochy, metoda degree-day
Klíčová slova v angličtině:
snow depth, SWE, Leaf Area Index, degree-day method
Abstrakt:
Abstrakt Sněhová pokrývka je silně ovlivňována faktory prostředí, ve kterém se nachází. Vedle meteorologických a topografických podmínek hraje důležitou roli i přítomnost vegetace a její struktura. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje struktura vegetace distrubuci sněhu. Během zimní sezóny 2019 byla provedena celkem čtyři měření na zájmové lokalitě nacházející se na Šumavě v povodí Kvildského potoka. Předmětem měření byla výška sněhu a vodní hodnota sněhu (SWE). Vegetace byla popsána pomocí indexu listové plochy (LAI), který byl získán z hemisférických fotografií pořízených na lokalitě. K výpočtu faktoru tání byla použita metoda degree-day. Vliv vegetace byl zkoumán pomocí korelačních a regresních analýz. Výška sněhu a s ní spojená vodní hodnota sněhu byla pod zdravým smrkovým lesem výrazně nižší než na otevřené ploše i kůrovcem poškozeném lese, ve kterém se projevila defoliace. Vliv vegetace byl nejvyšší v době akumulace a postupem času se snižoval. Nejvyšší variabilita mezi hodnotami SWE byla při posledním měření ve fázi tání. Pro období mezi posledními dvěma měřeními byl vypočítán faktor tání 2,3 mm∙°C-1∙d-1.
Abstract v angličtině:
Abstract Snowpack is strongly influenced by several environmental factors. Besides meteorological and topographical conditions, vegetation structure plays an important role. The aim of this bachelor thesis was to assess how the canopy structure affects snow distribution. The snow depth and snow water equivalent (SWE) were measured in a selected location situated in the Kvildský potok basin in the Šumava Moutains during the winter season 2019. Canopy structure was described using Leaf Area Index (LAI) obtained from hemispherical images of the area. The degree-day method was used to calculate melt factors. The influence of vegetation was examined by using the correlation and regression analyses. Snow depth and SWE was significantly lower in forest sites than in the open area and in the forest disturbed by the bark beetle (Ips typographus). The influence of canopy structure was highest during snow accumulation and its importance decreased with time. The SWE variability was largest for last measurement during the melt phase. Melt factor calculated for period between last two field measurements was 2.3 mm∙°C-1∙d- 1.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Švejdová 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Švejdová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Švejdová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Šípek 394 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 152 kB