velikost textu

Mírový proces v Izraelsko-palestinském konfliktu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mírový proces v Izraelsko-palestinském konfliktu
Název v angličtině:
The peace process in the Israeli–Palestinian conflict
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Málková
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Slačálek
Oponent:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Id práce:
209213
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mír|mírový proces|jednání|Blízký východ.|izraelsko-palestinský konflikt|překážky
Klíčová slova v angličtině:
peace|peace process|negotiations|Middle East|Israel-Palestinian conflict|barriers
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměří na vývoj a průběh mírových jednání v izraelsko- palestinském konfliktu. V teoretické části se bude snažit nastínit základní vymezení pojmu mír a jeho možné formy, společně s reflexí jejich udržitelnosti z optiky realismu a konstruktivismu. V praktické části následně popíše podoby mírového procesu mezi oběma národy a analyzuje nejdůležitější překážky v rámci těchto snah. Cílem práce bude následná analýza přístupů palestinské a izraelské strany k vymezeným překážkám a analýza jejich proměn v průběhu mírového procesu po současnost. Klíčová slova: mír, jednání, mírový proces, Blízký východ, izraelsko-palestinský konflikt, překážky
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor thesis will focus on the evolution and development of peace negotiations concerning the Israeli-Palestinian conflict. The theoretical part will try to outline the basic definition of the term peace and its possible forms along with reflection on its sustainability from optics of realism and constructivism approach. The practical part will describe forms of the peace process itself between two nations and analyze the most important barriers in these efforts. The aim of the work is to analyze approaches of the Palestinian and Israeli parties towards previously defined obstacles and subsequent analysis of changes of those approaches during the peace process to the present time. Key words: peace, negotiations, peace process, Middle East, Israeli-Palestinian conflict, barriers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Málková 908 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Málková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Málková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Slačálek 653 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB