velikost textu

Vliv eutrofizace na společenstva ryb v tekoucích vodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv eutrofizace na společenstva ryb v tekoucích vodách
Název v angličtině:
The impact of eutrophication on fish in running waters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Jeníšová
Vedoucí:
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
Id práce:
209206
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eutrofizace, ryby, řeky, zákal vody, sediment, kyslík, fytoplankton
Klíčová slova v angličtině:
Eutrophication, fishes, rivers, suspended sediment, turbidity, oxygen, phytoplankton
Abstrakt:
Abstrakt Eutrofizace toků je považována za jeden z nejvýznamnějších vlivů lidské činnosti na vodní ekosystémy. Příčinou eutrofizace je přísun živin z bodových a plošných zdrojů, zvýšené množství sedimentů vlivem eroze půdy v povodí, ale i přítomnost např. rybníků a nádrží, které mají zejména v některých oblastech na přísun živin do toků značný podíl. Přestože je vliv eutrofizace na ryby ve stojatých vodách dobře popsán, z hlediska působení eutrofizace na společenstva ryb v tocích jsou naše znalosti stále nedostatečné. Mezi důsledky eutrofizace, které zásadním způsobem ovlivňují společenstva ryb v tocích, patří zejména kolísání nebo úplně vyčerpání kyslíku ve vodě, výskyt toxických forem dusíku a zvýšení zákalu v důsledku nárůstu fytoplanktonu. Kombinace těchto změn obvykle nevede ke snížení biodiverzity, avšak zásadním způsobem mění kvalitu a strukturu druhového složení společenstev. Na eutrofizaci reagují nejcitlivěji lososovité ryby, jelikož mají vysoké nároky na koncentraci kyslíku ve vodě, snášejí velmi nízké koncentrace toxických forem dusíku a jsou citlivé na zákal, jelikož se ve vodním prostředí orientují především pomocí zraku. Hlavním důvodem snižování početnosti okounovitých ryb je absence makrofytní vegetace, kterou využívají jako úkryt při lovu, ochranu před predátory a třecí substrát. V eutrofizovaných tocích naopak dominují druhy, které dokáží vyhledávat potravu i při nízké viditelnosti, jsou schopné využívat detritus nebo fytoplankton jako potravu a tolerují nízké koncentrace kyslíku. Patří mezi ně kaprovité ryby (např. jelci, cejni nebo karas obecný), ježdík obecný a z dravců štika obecná, candát obecný nebo sumec velký. Jejich výskyt v říčním ekosystému pak závisí na charakteru toku a stupni eutrofizace.
Abstract v angličtině:
Abstract Eutrophication belongs among be the most serious factors threatening freshwater ecosystems. Eutrophication is a result of excessive nutrient loading which comes mostly from both the point-source and diffuse pollution and agriculture, increased sediment loading from soil erosion, but also due to a presence of various types of impoundments, which, particularly in some areas, represent a significat part of nutrient supply. Although the effect of eutrophication on freshwater fish communities has been thoroughly studied in standing waters, very little attention has been paid to running water ecosystems. Among the processes with the most pronounced impacts on fish communities are increased phytoplankton growth and loss of macrophytes, low oxygen levels or anoxia, occurrence of toxic forms of nitrit and ammonia and elevated turbidity and subsequent light reduction. Whilst the diversity of fish communities is not usually affected, changes in structure of fish communities and decreased ecological quality has been detected with the increasing level of eutrophication. The most sensitive fishes are salmonids as they have high oxygen demands and are very sensitive to a toxic forms of nitrogen. Moreover they are visual predators highly affected by the increased turbidity of water environment. Percids are mainly threatened by the loss of macrophytes which they use as a refuge during foraging, shelter from predators, and also a spawning substrate. Species with the ability to feed at low light intensities, utilize detritus and phytoplankton as a food source and tolerant to low oxygen concentrations prevail in eutrophic ecosystems. These include mainly cyprinids (bream, crucian carp) and ruffe. Among predators that are well adapted to life in eutrophic ecosystem belong pike, zander or catfish. Their occurrence further depends on the habitat structure and the level of eutrophication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jeníšová 802 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Jeníšová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Jeníšová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Horká, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB